چگونه در سامانه کتابیار پند جستجو کنیم!

 

پس از ورود به سامانه کتابیار پند بر روی یکی از مجموعه های زیر کلیک نمایید.

  • کتاب های چاپی
  • پایان نامه ها
  • کتاب های دیجیتال

پس از کلیک بر روی مجموعه مورد نظر (به عنوان مثال "کتاب های چاپی")، بخش جستجوی پیشرفته مشاهده می‌شود.

"جستجوی پیشرفته در مخزن" شامل سه قسمت (فیلد، جستجوی عبارت و جستجو در(تمام مجموعه ها)) است که هرکدام به اختصار در قسمت زیر توضیح داده شده است.

نحوه جستجو در ادامه با ذکر مثال توضیح داده خواهد شد.

فیلد

قسمت فیلد شامل موارد زیر می‌باشد:

فیلد مورد نظر را انتخاب نمایید.

جستجوی عبارت

کلیدواژه مورد نظر را در این بخش وارد کنید.

مجموعه ها:

مجموعه ها شامل موارد زیر می باشد:

مجموعه مورد نظر را انتخاب نمایید.

جستجوی عبارت

مثال: اگر بخواهید تمامی رکورد‍‌هایی که کلمه اسلام در عنوان آن‌ها وجود دارد را جستجو کنید، مراحل به شکل زیر خواهد بود. نتایج جستجو(1429 رکورد) شامل تمامی رکوردهایی که شامل کلمه اسلام، در تمامی مجموعه‌ها (کتاب‌های چاپی،کتاب‌های دیجیتال و پایان نامه) خواهد بود.

اگر بخواهید جستجوی خود را محدودتر کنید، کلیدواژه های خود را تغییر دهید.

کلیدواژه: اسلام

مثال: عنوانی را جستجو کنید که مرتبط با گرایش به اسلام باشد، کلیدواژه را به اسلام گرایی تغییر دهید.

نتایج جستجو کلیدواژه اسلام گرایی شامل(1605 رکورد) در تمامی مجموعه ها (کتاب‌های چاپی،کتاب‌های دیجیتال و پایان نامه) خواهد بود. 

کلیدواژه: اسلام گرایی

 

استفاده از کاراکتر " "

اگر بخواهید جستجوی دقیق تر و محدودتری مرتبط با کلیدواژه مورد نظر داشته باشید.، کلمه مورد نظر را در داخل کاراکتر " " قرار دهید.

نتایج جستجو "اسلام گرایی" شامل(7 رکورد) در تمامی مجموعه ها (کتاب‌های چاپی،کتاب‌های دیجیتال و پایان نامه) است.

مثال: کلیدواژه از اسلام گرایی به " اسلام گرایی " تغییر دهید.

در مثال قبل: کلیدواژه اسلام گرایی تعداد نتایج حاصل از جستجو 1605 رکورد است پس از استفاده از کاراکتر "اسلام گرایی"  نتایج حاصل از جستجو به 7 رکورد کاهش یافته است.

مثال: اگر بخواهید تمامی رکورد‍‌هایی که کلمه اسلام در موضوع آن‌ها وجود دارد را جستجو کنید، مراحل به شکل زیر خواهد بود. نتایج جستجو(2153 رکورد) شامل تمامی رکوردهایی که شامل کلمه اسلام، در تمامی مجموعه‌ها (کتاب‌های چاپی،کتاب‌های دیجیتال و پایان نامه) خواهد بود. سپس بر روی موضوع مورد نظر کلیک نمایید.

حال اگر بر روی گزینه پدید آورنده( شریعتی مزینانی، علی) و یا موضوع ( اسلام ، اسلام—فلسفه) کلیک کنید دوباره جستجو بر روی عناوین انتخاب شده انجام می شود.، به این معنا که کتاب هایی را نمایش می‌دهد که پدید آورنده آن شریعتی مزینانی، علی باشد.

نتایج حاصل از جستجو را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید. 

 

حال اگر بر روی موضوع کتاب که اسلام، اسلامفلسفه است،کلیک نمایید، می‌توانید کتاب هایی را مشاهده کنید که موضوع آن اسلام، اسلام فلسفه است. 

 

استفاده از کاراکتر " * "

اگر بخواهید جستجویی با کاراکتر " * " داشته باشید، بین حروف مورد نظر را کاراکتر * قرار دهید.

مثال: در فیلد جستجوی عبارت " ت*م " را قرار دهید.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید نتایج حاصل از جستجو در اولین گام کلماتی را نشان می‌دهد که با حرف "ت" شروع و به حرف "م" ختم شده باشد و در گام بعدی عناوین کامل کتاب را که با حرف "ت" شروع و با حرف "م" ختم شده باشند را به کاربر نمایش می‌دهد. 

مثال: ( ت* )

قابل ذکر است اگر کاراکتر " * " را  بعد از حرف مورد نظر قرار دهیم کلماتی را جستجو می‌کند که با حرف" ت "شروع می‌شود.

جستجو در مجموعه ها:

اگر بخواهید در هریک از مجموعه ها (کتاب‌چاپی،کتاب‌ الکترونیک و پایان نامه) عنوانی را جستجو کنید، مراحل به شکل زیر خواهد بود.

مثال: پایان نامه ای را  با عنوان اسلام گرایی جستجو کنید، مجموعه را به پایان نامه تغییر دهید.

نتایج جستجو اسلام گرایی در مجموعه پایان نامه شامل 159 رکورد است

اگر بخواهید جستجوی دقیق تر و محدودتری مرتبط با کلیدواژه مورد نظر داشته باشید.، کلمه مورد نظر را در داخل کاراکتر " " قرار داده و مجموعه را انتخاب کنید.

مثال: کلیدواژه از اسلام گرایی به " اسلام گرایی " تغییر دهید، و مجموعه پایان نامه انتخاب شده است.

در مثال قبل: کلیدواژه اسلام گرایی تعداد نتایج حاصل از جستجو 159 رکورد است پس از استفاده از کاراکتر "اسلام گرایی"  و انتخاب مجموعه پایان نامه نتایج حاصل از جستجو به 2 رکورد کاهش یافته است

جستجو با عملگرهای منطقی

اگر بخواهید جستجو براساس عملگرهای منطقی انجام دهید، در کنار کادر جستجو علامت مثبت و منفی قرار دارد با کلیک بر روی علامت مثبت یک کاراکتر جستجو اضافه می‌شود که در ادامه همراه با مثال توضیح داده خواهد شد.

لازم به ذکر است، عملگرهای منطقی تکرارپذیر هستند.

عملگرهای منطقی شامل:

  • AND: به معنی " و" ،
  • OR: به معنی "یا" ،
  • NOT: به معنی، نمی‌باشد است.

جستجو با عملگر منطقی AND

مثال:برای جستجو عنوانی که شامل کلیدواژه های اسلام و دین باشد:

کلیدواژه عنوان اول : اسلام  

کلید‌واژه عنوان دوم : دین انتخاب می شود.

نتایج جستجو(21 رکورد) شامل تمامی عناوینی که شامل کلمه اسلام و دین ، در تمامی مجموعه‌ها (کتاب‌های چاپی،کتاب‌های دیجیتال و پایان نامه) خواهد بود. 

جستجو با عملگر منطقی OR

مثال: برای جستجو عنوانی که شامل کلیدواژه های اسلام یا دین باشد:

کلیدواژه عنوان اول : اسلام  

 کلید‌واژه عنوان دوم : دین انتخاب می شود.

نتایج جستجو(1854رکورد) شامل عناوینی که کلمه اسلام یا دین ، در تمامی مجموعه‌ها (کتاب‌های چاپی،کتاب‌های دیجیتال و پایان نامه) خواهد بود. 

جستجو با عملگر منطقی NOT

مثال: برای جستجو عنوانی که شامل کلیدواژه های اسلام باشد و دین نباشد:

کلیدواژه عنوان اول : اسلام 

کلید‌واژه عنوان دوم : دین انتخاب می‌شود.

نتایج جستجو(1408رکورد) شامل عناوینی ‌که کلمه اسلام باشد و شامل کلمه دین نباشد، در تمامی مجموعه‌ها (کتاب‌های چاپی،کتاب‌های دیجیتال و پایان نامه) جستجو می‌کند.

همانطور که برای عنوان توضیح داده شد برای فیلدهای دیگر هم به همین منوال خواهد بود از جمله پدیدآور و موضوع و ...

جستجوی پیشرفته در مجموعه پایان نامه

اگر بخواهید جستجو را بر اساس پایان‌نامه ها انجام دهید، مراحل به شکل زیر می‌باشد.

مثال: برای جستجو قسمت فیلد را بر روی عنوان، در مجموعه پایان‌نامه و با کلید واژه جغرافیا جستجو کنید.

کلیدواژه: جغرافیا

مثال: جستجو بر اساس فیلد موضوع در مجموعه پایان‌نامه

کلیدواژه: جغرافیا

نتایج حاصل از جستجو بر اساس موضوع پایان نامه.

استاد مشاور

مثال: اگر بخواهیم پایان نامه ای با استاد مشاور جستجو کنیم، مراحل به شکل زیر می‌باشد.

نتیجه جستجو شامل(26 رکورد) تمامی پایان نامه هایی است که استاد مشاور آنها طالب پور بوده است.

استاد راهنما

مثال: اگر بخواهیم پایان نامه ای با استاد راهنما جستجو کنیم، مراحل به شکل زیر می‌باشد.

نتیجه جستجو شامل(60 رکورد) تمامی پایان نامه هایی است که استاد راهنما آنها مسعودی بوده است.

 

 

  • ارسال شده توسط پشتیبان پند
  • چهارشنبه, 1394/11/21 - 15:21
  • 0