طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Unimodular-Mimetic Cosmology
Unimodular-Mimetic Cosmology
فوق لیسانس
Utilitarianism اصالت نفع در فلسفه جان استيوارت ميل
Utilitarianism اصالت نفع در فلسفه جان استيوارت ميل
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۸۰, حاوي CD
[r,s,t] - رنگ آميزي گراف ها
[r,s,t] - رنگ آميزي گراف ها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۹۴
aitia و دغدغه تبيين در مابعدالطبيعه ارسطو
aitia و دغدغه تبيين در مابعدالطبيعه ارسطو
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۹۸
c - بخش و c - انديس گروه هاي متناهي
c - بخش و c - انديس گروه هاي متناهي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۱۶
p- مقدار براي مدل صفر مرکب
p- مقدار براي مدل صفر مرکب
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۴۳, حاوي CD
q_  تعميم وارون تبديل فوريه
q_ تعميم وارون تبديل فوريه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۲۷
stadtsysteme I 
urban systemes I
stadtsysteme I urban systemes I
ترجمه شده از متن آلمانی به انگلیسی توسط William C. ترجمه از انگلیسی به فارسی: اسماعیل حافظی شاپور اسلامی

صفحه‌ها