طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

آثار ناممکن شدن رد مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي
آثار ناممکن شدن رد مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۳۳۸
آثار و اعتبار حقوقي تصميمات شوراي امنيت در حوزه عدم اشاعه
آثار و اعتبار حقوقي تصميمات شوراي امنيت در حوزه عدم اشاعه
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۹۱
آثار و پيامدهاي طرح خاورميانه بزرگ براي کشورهاي منطقه : فرصتها و چالشها
آثار و پيامدهاي طرح خاورميانه بزرگ براي کشورهاي منطقه : فرصتها و چالشها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۱۴, <فرمت ديجيتال> <فرمت ديجيتال>
آثار کمي و کيفي منابع آب در پراکندگي سکونتگاههاي حوضه آبريز يزد، اردکان
آثار کمي و کيفي منابع آب در پراکندگي سکونتگاههاي حوضه آبريز يزد، اردکان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۵
آثار گذشت شاکي در جرائم ارتکابي
آثار گذشت شاکي در جرائم ارتکابي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۹۰
آثاراقتصادي سدسازي درايران
آثاراقتصادي سدسازي درايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳, کتابنامه
آثاراقتصادي،اجتماعي ورود جهانگردان آسياي ميانه بر شهرمشهد
آثاراقتصادي،اجتماعي ورود جهانگردان آسياي ميانه بر شهرمشهد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۲۹
آثارحقوقي آراي مشورتي بين المللي دادگستري در تحکيم و توسعه حقوق بين الملل
آثارحقوقي آراي مشورتي بين المللي دادگستري در تحکيم و توسعه حقوق بين الملل
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۲۸
آثارواحوال شعراي برتر مازندران تا سال ‎۱۳۵۷ ه. ش
آثارواحوال شعراي برتر مازندران تا سال ‎۱۳۵۷ ه. ش
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۴۳
آداب جستجوي تاريخ معماري در متون فارسي با تکيه بر متون نثر سده نخست
آداب جستجوي تاريخ معماري در متون فارسي با تکيه بر متون نثر سده نخست
مهرداد قيومي‌بيدهندي, هادي نديمي، مهدي حجت؛ مهدي محقق, دکتري, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵
آداب و رسوم منطقه دودانگه ساري
آداب و رسوم منطقه دودانگه ساري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۹۲, با همکاري بنياد ايران شناسي
آداب و رسوم منطقه ي شيبکوه فسا
آداب و رسوم منطقه ي شيبکوه فسا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۹۵, با همکاري بنياد ايران شناسي
آدم ربايي در حقوق جزاي ايران
آدم ربايي در حقوق جزاي ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۳۶
آراء نحوي جناب اخفش در مورد اعراب قرآن بر مبناي کتاب اعراب القرآن ابن نحاس
آراء نحوي جناب اخفش در مورد اعراب قرآن بر مبناي کتاب اعراب القرآن ابن نحاس
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۸۴
آرامستان بزرگ رويان (گورستان ساري)
فرهاد خدادي کوچکسرايي, استاد راهنما مهدي شيباني, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۳۰, ج.‎۱. رهبردهاي همگاني
آرامشگاه جانهاي خسته
آرامشگاه جانهاي خسته
همايون ثقفي, اولياء, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۴
آراي مشورتي الزام آور ديوان بين المللي دادگستري
آراي مشورتي الزام آور ديوان بين المللي دادگستري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۲۱
آرايه هاي ادبي در ديوان ابوالفتح بستي
آرايه هاي ادبي در ديوان ابوالفتح بستي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۲۵
آرمان دادخواهي و ظلم ستيزي در شاهنامه حکيم فردوسي
آرمان دادخواهي و ظلم ستيزي در شاهنامه حکيم فردوسي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۱۵
آريل آسيون اتر دي الها توسط معرفهاي ارگانو بيسموت
آريل آسيون اتر دي الها توسط معرفهاي ارگانو بيسموت
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۰

صفحه‌ها