طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

آثار بیع مال آینده
آثار بیع مال آینده
فوق لیسانس
آثار تجديدنظر در امور مدني در حقوق ايران و تطبيقي
آثار تجديدنظر در امور مدني در حقوق ايران و تطبيقي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۷۰
آثار تسليم مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين الملل ‎۱۹۸۰
آثار تسليم مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين الملل ‎۱۹۸۰
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۰۵
آثار تقابل عوضين در عقود معاوضي
آثار تقابل عوضين در عقود معاوضي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۱۸, حاوي CD
آثار جنگ بر معاهدات بين‌المللي
آثار جنگ بر معاهدات بين‌المللي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۰۱
آثار حسن نيت در اشتباه
آثار حسن نيت در اشتباه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۱۱
آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)
آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۳۷
آثار حقوقي بين‌المللي اظهارات سران کشورها
آثار حقوقي بين‌المللي اظهارات سران کشورها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۸۶
آثار سينمايي در حقوق مالکيت فکري
آثار سينمايي در حقوق مالکيت فکري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۵۷, حاوي CD ضميمه <فرمت ديجيتال>
آثار شروط تثبيت و مذاکره مجدد در قرار دادهاي بين المللي نفتي
آثار شروط تثبيت و مذاکره مجدد در قرار دادهاي بين المللي نفتي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۹۲, حاوي CD
آثار قبض در بيع
آثار قبض در بيع
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۹۷
آثار منطقه گرايي بر حقوق بشر ، همکاري اقتصادي ، صلح و امنيت
آثار منطقه گرايي بر حقوق بشر ، همکاري اقتصادي ، صلح و امنيت
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۲۱۷
آثار ناشي از تغيير ارزش مورد معامله
آثار ناشي از تغيير ارزش مورد معامله
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۴۰, <فرمت ديجيتال>
آثار ناممکن شدن رد مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي
آثار ناممکن شدن رد مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۳۳۸
آثار و اعتبار حقوقي تصميمات شوراي امنيت در حوزه عدم اشاعه
آثار و اعتبار حقوقي تصميمات شوراي امنيت در حوزه عدم اشاعه
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۹۱

صفحه‌ها