طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

پايداري نمايي سارسري شبکه هاي عصبي تاخيري با شرايط LMI جديد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۰۵, حاويي CD
پايداري هندسه شوار تسشيلد
پايداري هندسه شوار تسشيلد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۹۸
پايداري کام براي مسئله ي سه جسم
پايداري کام براي مسئله ي سه جسم
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۱۰, <فرمت ديجيتال>
پايش ميزان فرونشست زمين در ميدان نفتي آغاجاري بر پايه تداخل سنجي تفاضلي رادار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۱۲, حاوي CD
پايش ميکروبي انگور و فرآورده هاي آن
پايش ميکروبي انگور و فرآورده هاي آن
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۵۷, حاوي CD
پايه هويت در معماري امروز
پايه هويت در معماري امروز
رضا محجوبي, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۵۶
پايه ي گروبنر بولي در رمز
پايه ي گروبنر بولي در رمز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۵۹
پتانسيل آب زيرزميني در کارست سوسن، شمال ايذه
پتانسيل آب زيرزميني در کارست سوسن، شمال ايذه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۱۷
پتانسيل خطر زمين لغزش حوضه آبخيز شهرستان دره شهر(استان ايلام)
پتانسيل خطر زمين لغزش حوضه آبخيز شهرستان دره شهر(استان ايلام)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۳۷, حاوي CD
پتانسيل يابي توليدتاکسول بر پايه سوسپانسيون سلولي ازاکوتيپ هاي سرخدار شمال ايران
پتانسيل يابي توليدتاکسول بر پايه سوسپانسيون سلولي ازاکوتيپ هاي سرخدار شمال ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۷, حاوي CD
پتانسيلهاي توصيف کننده سيستمهاي مقيد کوارکي
پتانسيلهاي توصيف کننده سيستمهاي مقيد کوارکي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۰
پترو گرافي، پتروژنز و ژئوشيمي توده آذرين در شمال منطقه آق دره عليا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۸۸
پتروفابريک و پتروژنز سنگ هاي دگرگوني شرق تويسرکان
پتروفابريک و پتروژنز سنگ هاي دگرگوني شرق تويسرکان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۴۹
پترولوزي سنگ هاي افيوليتي صحنه - کرمانشاه (غرب ايران)
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۹۹, حاوي CD
پترولوژنز و پتروگرافي توده گرانيتوئيدي ميشو
پترولوژنز و پتروگرافي توده گرانيتوئيدي ميشو
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷
پترولوژي توده دروني وش و چگونگي جايگيري آن در سنگهاي جنوب شرق کاشان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۰۱, <فرمت ديجيتال>
پترولوژي توده هاي اسکارني منطقه کوه لطيف، شرق کاشان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۳۰, <فرمت ديجيتال>
پترولوژي توده هاي نفوذي ترشيري منطقه شرق لوشان
پترولوژي توده هاي نفوذي ترشيري منطقه شرق لوشان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۳۵
پترولوژي توده هاي نفوذي محور آهنگران - گزيک (شرق قاين - شمال بيرجند )
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۶۷, حاوي CD

صفحه‌ها