طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

آثار تجديدنظر در امور مدني در حقوق ايران و تطبيقي
آثار تجديدنظر در امور مدني در حقوق ايران و تطبيقي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۷۰
آثار تسليم مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين الملل ‎۱۹۸۰
آثار تسليم مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين الملل ‎۱۹۸۰
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۰۵
آثار تقابل عوضين در عقود معاوضي
آثار تقابل عوضين در عقود معاوضي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۱۸, حاوي CD
آثار جنگ بر معاهدات بين‌المللي
آثار جنگ بر معاهدات بين‌المللي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۰۱
آثار حسن نيت در اشتباه
آثار حسن نيت در اشتباه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۱۱
آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)
آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۳۷
آثار حقوقي بين‌المللي اظهارات سران کشورها
آثار حقوقي بين‌المللي اظهارات سران کشورها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۸۶
آثار سينمايي در حقوق مالکيت فکري
آثار سينمايي در حقوق مالکيت فکري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۵۷, حاوي CD ضميمه <فرمت ديجيتال>
آثار شروط تثبيت و مذاکره مجدد در قرار دادهاي بين المللي نفتي
آثار شروط تثبيت و مذاکره مجدد در قرار دادهاي بين المللي نفتي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۹۲, حاوي CD
آثار قبض در بيع
آثار قبض در بيع
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۹۷
آثار منطقه گرايي بر حقوق بشر ، همکاري اقتصادي ، صلح و امنيت
آثار منطقه گرايي بر حقوق بشر ، همکاري اقتصادي ، صلح و امنيت
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۲۱۷
آثار ناشي از تغيير ارزش مورد معامله
آثار ناشي از تغيير ارزش مورد معامله
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۴۰, <فرمت ديجيتال>
آثار ناممکن شدن رد مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي
آثار ناممکن شدن رد مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۳۳۸
آثار و اعتبار حقوقي تصميمات شوراي امنيت در حوزه عدم اشاعه
آثار و اعتبار حقوقي تصميمات شوراي امنيت در حوزه عدم اشاعه
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۹۱
آثار و پيامدهاي طرح خاورميانه بزرگ براي کشورهاي منطقه : فرصتها و چالشها
آثار و پيامدهاي طرح خاورميانه بزرگ براي کشورهاي منطقه : فرصتها و چالشها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۱۴, <فرمت ديجيتال> <فرمت ديجيتال>
آثار کمي و کيفي منابع آب در پراکندگي سکونتگاههاي حوضه آبريز يزد، اردکان
آثار کمي و کيفي منابع آب در پراکندگي سکونتگاههاي حوضه آبريز يزد، اردکان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۵
آثار گذشت شاکي در جرائم ارتکابي
آثار گذشت شاکي در جرائم ارتکابي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۹۰

صفحه‌ها