طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Differend در فلسفه ليوتار و پيامدهاي آن
Differend در فلسفه ليوتار و پيامدهاي آن
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۸۹
EQ-جبرها
EQ-جبرها
فوق لیسانس
G - بافه هاي فشرده معامله اي و توسيع هاي خالص اساسي
G - بافه هاي فشرده معامله اي و توسيع هاي خالص اساسي
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۸۹, حاوي CD
I- مدلها، فضاهاي ريس، و صورت بدون نقطه دوگان کاکوتاني
I- مدلها، فضاهاي ريس، و صورت بدون نقطه دوگان کاکوتاني
دکتري, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۴۳
L- نااريبي و آماره کافي
L- نااريبي و آماره کافي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۳
MODELOCKING به شيوه غير فعال براي ليزرهاي حالت جامد با پهناي بهره زياد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۸
MV جبرها با حالتهاي داخلي
MV جبرها با حالتهاي داخلي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۴۷, حاوي CD
OD- تشخيص پذيري گروه هاي خود ريختي K3- گروه هاي ساده
OD- تشخيص پذيري گروه هاي خود ريختي K3- گروه هاي ساده
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۶۹
POLITICAL SOCIALIZATION  اجتماعي سازي سياسي در ايران
POLITICAL SOCIALIZATION اجتماعي سازي سياسي در ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۰
S - سيستم انژکتيو
S - سيستم انژکتيو
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۹۵
SVM و منظم سازي
SVM و منظم سازي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۰۲, <فرمت ديجيتال>

صفحه‌ها