طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Conformal Triviality درنظريه ميدانهاي کوانتومي در فضا - زمانهاي خميده
Conformal Triviality درنظريه ميدانهاي کوانتومي در فضا - زمانهاي خميده
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۵۷
Cut-off روي افق سياهچاله
Cut-off روي افق سياهچاله
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۱۹, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
D-کامل سازي مجموعه هاي مرتب جزئي
D-کامل سازي مجموعه هاي مرتب جزئي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۵۷
DIFFERANCE در انديشه ژاک دريدا
DIFFERANCE در انديشه ژاک دريدا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۷۷, حاوي CD
Differance
Differance
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۵۲
Differend در فلسفه ليوتار و پيامدهاي آن
Differend در فلسفه ليوتار و پيامدهاي آن
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۸۹
EQ-جبرها
EQ-جبرها
فوق لیسانس
G - بافه هاي فشرده معامله اي و توسيع هاي خالص اساسي
G - بافه هاي فشرده معامله اي و توسيع هاي خالص اساسي
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۸۹, حاوي CD
I- مدلها، فضاهاي ريس، و صورت بدون نقطه دوگان کاکوتاني
I- مدلها، فضاهاي ريس، و صورت بدون نقطه دوگان کاکوتاني
دکتري, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۴۳
L- نااريبي و آماره کافي
L- نااريبي و آماره کافي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۳

صفحه‌ها