طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
استاد راهنماي معماري محسن خراساني زاده؛ استاد مشاور فرهاد احمدي، استاد مشاور سازه فريدون مشايخ فريدني، مشاور مرمت و احيا مرمت و احياء بهرام قديري, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۰۹
آب را گل نکنيم: طراحي رود دره اوين از ديدگاه اکولوژي
آب را گل نکنيم: طراحي رود دره اوين از ديدگاه اکولوژي
غزل نفيسه‌تابنده, مهدي شيباني، کامران ذکاوت؛ احمدرضا ياوري, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۱
آب زدايي حلال هاي دوتره با استفاده از غشاهاي ماتريس آميخته نانو زئوليتي
آب زدايي حلال هاي دوتره با استفاده از غشاهاي ماتريس آميخته نانو زئوليتي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۷۹
آب و هوا شناسي و کشاورزي در مناطق دزفول، هفت تپه، اهواز و آبادان
آب و هوا شناسي و کشاورزي در مناطق دزفول، هفت تپه، اهواز و آبادان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۲
آب و هوا و آلودگي هوا با تاکيد بر آلودگي تهران
ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۹
آب و هوا و کشاورزي با تأکيد بر کشت انگور در شهرستان ملاير
ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۶۲
آب و هوا و کشاورزي شهرستان اسفراين مورد: طرح گسترش کشت بادام ديم
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۷۶
آب و هوا و کشاورزي شهرستان رفسنجان
آب و هوا و کشاورزي شهرستان رفسنجان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۹۰
آب و هواشناسي کشاورزي شهرستان سمنان
ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۱۰
آب کنار تهران
آب کنار تهران
ارژنگ پاکپور، محمد حيدري‌تبريزي, بهروز حبيبي, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۶
آتشکده فيروزآباد، معنا و مکان : بررسي معماري آتشکده يا کاخ فيروزآباد و جايگاه آن در آغاز دوره ساساني
آتشکده فيروزآباد، معنا و مکان : بررسي معماري آتشکده يا کاخ فيروزآباد و جايگاه آن در آغاز دوره ساساني
احسان طهماسبي, استادان راهنما محمدرضا رحيم زاده، محمد بهشتي, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴
آثار اجتماعي و اقتصادي شرکت هاي سهامي زراعي و اهميت آن در تحول اصلاحات ارضي ايران
آثار اجتماعي و اقتصادي شرکت هاي سهامي زراعي و اهميت آن در تحول اصلاحات ارضي ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۳, کتابنامه
آثار اجراي غير منطبق با تعهدات قراردادي
آثار اجراي غير منطبق با تعهدات قراردادي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۴۱
آثار بیع مال آینده
آثار بیع مال آینده
فوق لیسانس
آثار تجديدنظر در امور مدني در حقوق ايران و تطبيقي
آثار تجديدنظر در امور مدني در حقوق ايران و تطبيقي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۷۰
آثار تسليم مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين الملل ‎۱۹۸۰
آثار تسليم مبيع در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين الملل ‎۱۹۸۰
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۰۵
آثار تقابل عوضين در عقود معاوضي
آثار تقابل عوضين در عقود معاوضي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۱۸, حاوي CD
آثار جنگ بر معاهدات بين‌المللي
آثار جنگ بر معاهدات بين‌المللي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۰۱
آثار حسن نيت در اشتباه
آثار حسن نيت در اشتباه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۱۱
آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)
آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۳۷

صفحه‌ها