طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کوانتش سوم درکيهانشناسي با ابعاد بالاتر
کوانتش سوم درکيهانشناسي با ابعاد بالاتر
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۱۲, حاوي CD
کودتا و ضد کودتا در دولت بختيار
کودتا و ضد کودتا در دولت بختيار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰, <فرمت ديجيتال>
کودک آزاري والدين
کودک آزاري والدين
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۹۹, <فرمت ديجيتال>
کودک و فضاي سايبر : فرصت ها و چالش هاي حقوق بشري
کودک و فضاي سايبر : فرصت ها و چالش هاي حقوق بشري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۲۷۳
کودکانه ها در فرهنگ لرهاي استان ايلام
کودکانه ها در فرهنگ لرهاي استان ايلام
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۴۶, حاوي CD با همکاري بنياد ايران شناسي <فرمت ديجيتال>
کودکانه ها در فرهنگ مردم بختياري ( از عصر صفوي تا امروز)
کودکانه ها در فرهنگ مردم بختياري ( از عصر صفوي تا امروز)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۵۸, <فرمت ديجيتال> باهمکاري بنياد ايران شناسي
کودکانه ها در فرهنگ مردم بخش خزل (شهر فيروزان)
کودکانه ها در فرهنگ مردم بخش خزل (شهر فيروزان)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۷۷, حاوي CD با همکاري بنياد ايران شناسي
کودکانه ها در فرهنگ مردم نيشابور
کودکانه ها در فرهنگ مردم نيشابور
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۳۱, با همکاري بنياد ايران شناسي
کودکانه ها در فرهنگ مردم کهگيلويه و بويراحمد
کودکانه ها در فرهنگ مردم کهگيلويه و بويراحمد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۵۸, حاوي CD با همکاري بنياد ايران شناسي
کودکانه ها در فرهنگ کردهاي استان ايلام
کودکانه ها در فرهنگ کردهاي استان ايلام
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۹۶, با همکاري بنياد ايران شناسي
کودکانه هاي لک هاي لرستان
کودکانه هاي لک هاي لرستان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۱۲, با همکاري بنياد ايران شناسي
کوشانيان و مناسبات آنان با امپراطوري هاي اشکاني و ساساني
کوشانيان و مناسبات آنان با امپراطوري هاي اشکاني و ساساني
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۷۹
کوشش و بخشش در جهان بيني ايراني بر اساس روايات اساطيري شاهنامه
کوشش و بخشش در جهان بيني ايراني بر اساس روايات اساطيري شاهنامه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۴۹, با همکاري بنياد ايران شناسي
کوششي در سنتز مشتقات جديد سينکونونيک اسيد
کوششي در سنتز مشتقات جديد سينکونونيک اسيد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۷
کوشک محله زرتشتيان يزد
کوشک محله زرتشتيان يزد
فرين پيران نژاد, استادان راهنما علي غفاري، قديري, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۵۱
کوفه از تاسيس تا دارالخلافگي
کوفه از تاسيس تا دارالخلافگي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۲۳, <فرمت ديجيتال>
کوي اساتيد دانشگاه يزد
فرشاد منادي, استادان راهنما پرويز وزيري، جهانشاه پاکزاد, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۰۴
کوچه باغ هاي شهر يزد شناخت و حفاظت در منظر شهري
کوچه باغ هاي شهر يزد شناخت و حفاظت در منظر شهري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۹
کوچي براي هميشه : پژوهشي پيرامون جابجايي روستاها با تعمق بر روستاي انگتارود شهرستان نور
محمدحسين مرتضوي, استادان راهنما ابراهيم زرگر، سرتيپي پور, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۲۸
کيانيان از ديدگاه اسطوره، حماسه، تاريخ
کيانيان از ديدگاه اسطوره، حماسه، تاريخ
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۰۳
کيفر در نظريه ليبراليسم
کيفر در نظريه ليبراليسم
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۹۱, حاوي CD

صفحه‌ها