طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کلونينگ، بيان خارج سلولي و تعيين خصوصيات آنزيم اندوگلوکاناز قارچ Trichoderma reseei
کلونينگ، بيان خارج سلولي و تعيين خصوصيات آنزيم اندوگلوکاناز قارچ Trichoderma reseei
قوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۱, حاوي CD
کلونينگ، بيان خارج سلولي، تخليص نسبي و تعيين خصوصيات آنزيم اگزوگلوکاناز قارچي
کلونينگ، بيان خارج سلولي، تخليص نسبي و تعيين خصوصيات آنزيم اگزوگلوکاناز قارچي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۶, حاوي CD
کلونيگ ، بيان خارج سلولي و تعيين خصوصيات آنزيم بتاگلوکوزيداز قارچي
کلونيگ ، بيان خارج سلولي و تعيين خصوصيات آنزيم بتاگلوکوزيداز قارچي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۱
کلوپ ساحلي در منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي
کلوپ ساحلي در منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۷۶
کلوپ کشاورزي
کلوپ کشاورزي
سعيد اخوان, خاچي، فرخ، رازجويان, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۵
کليات سنجش از دور
ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۸
کليات طبيعي و انساني شرق ترکمن صحرا
ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۶
کمربند افيوليتي نائين - بافت ( ايران مرکزي ) : سن، ساختار و منشاء
کمربند افيوليتي نائين - بافت ( ايران مرکزي ) : سن، ساختار و منشاء
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۱۰, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کمي کردن خلاء عملکرد ذرت علوفه اي در استان البرز
کمي کردن خلاء عملکرد ذرت علوفه اي در استان البرز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۴
کميسيون ماده صد قانون شهرداري
کميسيون ماده صد قانون شهرداري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۲۴
کمپلکسهاي ‎99 mTc و ‎111 In براي نشان دار کردن گلبولهاي سفيد خون
کمپلکسهاي ‎99 mTc و ‎111 In براي نشان دار کردن گلبولهاي سفيد خون
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۵
کنترل اتوماتيک رانندگي خودرو
کنترل اتوماتيک رانندگي خودرو
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۶, حاوي CD

صفحه‌ها