طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گذار فاز در پروسه هاي جفت شده
گذار فاز در پروسه هاي جفت شده
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۸۱
گذار فاز کوارک- هادرون در کيهان شناسي هوراوا- ليفشيتز
گذار فاز کوارک- هادرون در کيهان شناسي هوراوا- ليفشيتز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۱۹۵
گذار پارادايمي از پارادايم بافت فرسوده محله اي به پارادايم مشارکت محوري
گذار پارادايمي از پارادايم بافت فرسوده محله اي به پارادايم مشارکت محوري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۶, حاوي CD
گذري بر اوضاع طبيعي استان کهکلويه و بويراحمد با تکيه بر ياسوج
ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۸
گذري بر تاريخ کردستان (از آغاز تا پيدايش اسلام)
گذري بر تاريخ کردستان (از آغاز تا پيدايش اسلام)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۳۵
گذرگاه
گذرگاه
اکبر افروخته, سميعي, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۵
گراف ناجابجايي يک گروه
گراف ناجابجايي يک گروه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۰۶, حاوي CD
گراف نحو و ساخت جدول پارس براي گرامرهاي مبهم
گراف نحو و ساخت جدول پارس براي گرامرهاي مبهم
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۰۹
گراف هاي اشتراک تصادفي
گراف هاي اشتراک تصادفي
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۶۹, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
گراف هاي دو بخشي دنباله اي کوهن - مکالي
گراف هاي دو بخشي دنباله اي کوهن - مکالي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۶۷
گرانش (f( R بر روي شامه
گرانش (f( R بر روي شامه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۲۷, حاوي CD
گرانش جرم دار
گرانش جرم دار
فوق لیسانس
گرانش در ابعاد اضافي با جمله گاوس بنت
گرانش در ابعاد اضافي با جمله گاوس بنت
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۹۹, <فرمت ديجيتال>
گرانش در مجاورت نقطه ليفشيتز
گرانش در مجاورت نقطه ليفشيتز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۷۷, حاوي CD
گرانش غير موضعي و ماده تاريک در کهکشان هاي کروي
گرانش غير موضعي و ماده تاريک در کهکشان هاي کروي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۳۸

صفحه‌ها