طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : بمنظور نگهداری و تغییرات در زیرساخت مرکز داده دانشگاه، سامانه از روز چهارشنبه مورخ 1398/8/1 تا تاریخ 1398/8/4 در دسترس نمی‌باشد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ژئو شيمي عناصر کمياب در کانسار سرب و روي ويشان - تکيه (جنوب اراک)
ژئو شيمي عناصر کمياب در کانسار سرب و روي ويشان - تکيه (جنوب اراک)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۴۲
ژئو شيمي و پترولوژي گدازه هاي پليو کواترنري منطقه نير، شمال غرب ايران
ژئو شيمي و پترولوژي گدازه هاي پليو کواترنري منطقه نير، شمال غرب ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۲۴
ژئو مرفولوژي حوضه رودخانه هراز
ژئو مرفولوژي حوضه رودخانه هراز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۷۲
ژئو مرفولوژي دشت سيستان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۵۸
ژئو مرفولوژي منطقه بهمن خيز جاده کرج - چالوس(سد اميرکبير تا سياه بيشه)
ژئو مرفولوژي منطقه بهمن خيز جاده کرج - چالوس(سد اميرکبير تا سياه بيشه)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۴۲
ژئو مرفولوژي کرکس نطنز
ژئو مرفولوژي کرکس نطنز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۹۹
ژئو مرفولژي حوضه آبخيز رودخانه شاوور
ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۲
ژئو مورفولوژي جاده تهران - نور
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۰۱
ژئو مورفولوژي حوضه آبخيز تويسرکان رود(دامنه‌هاي جنوبي الوند)
ژئو مورفولوژي حوضه آبخيز تويسرکان رود(دامنه‌هاي جنوبي الوند)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۲۹
ژئو مورفولوژي حوضه آبخيز رودخانه خوانسار با تأکيد بر مسئله فرسايش خاک
ژئو مورفولوژي حوضه آبخيز رودخانه خوانسار با تأکيد بر مسئله فرسايش خاک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۹۶
ژئو پارک قشم؛ معماري منظر و پردازش جلوه‌هاي طبيعي
ژئو پارک قشم؛ معماري منظر و پردازش جلوه‌هاي طبيعي
بهراد تندروي, حسن تقوايي؛ مسعود حسني, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۸
ژئو پليتيک خليج فارس و واگرايي کشورهاي ساحلي
ژئو پليتيک خليج فارس و واگرايي کشورهاي ساحلي
تهران, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۵۹
ژئو پليتيک شيعه در کشورهاي ساحلي خليج فارس
ژئو پليتيک شيعه در کشورهاي ساحلي خليج فارس
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۱۴
ژئوتوريسم و توسعه پايدار ؛ مطالعه موردي : شهرستان مريوان
ژئوتوريسم و توسعه پايدار ؛ مطالعه موردي : شهرستان مريوان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۹۶, حاوي CD
ژئوديناميک و ژئومورفولوژي بخش جنوبي البرز مرکزي (منطقه واقع در شمال تهران)
ژئوديناميک و ژئومورفولوژي بخش جنوبي البرز مرکزي (منطقه واقع در شمال تهران)
کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵, کتابنامه

صفحه‌ها