طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاربرد انرژي خورشیدي در معماري
کاربرد انرژي خورشیدي در معماري
شماره پایان‌نامه در پایگاه قدیم:378
کاربرد اکولوژي در برنامه ريزي
کاربرد اکولوژي در برنامه ريزي
عليرضا صداقتي، حسن رحيمي فرزان, استاد راهنما پاکزاد, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۲۵
کاربرد برآورد چندکي در مديريت مخاطره
کاربرد برآورد چندکي در مديريت مخاطره
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۹۶, حاوي CD
کاربرد برنامه‌ريزي استرانژيک در نظام برنامه‌ريزي شهري ايران
کاربرد برنامه‌ريزي استرانژيک در نظام برنامه‌ريزي شهري ايران
علي‌اصغر ملک‌افضلي، مهدي کريمي, زهره عبدي‌دانشپور, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶
کاربرد تئوري صف در ترافيک تهران
کاربرد تئوري صف در ترافيک تهران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸
کاربرد ترتيب هاي تصادفي در مجموع مقادير ادعا
کاربرد ترتيب هاي تصادفي در مجموع مقادير ادعا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۰۳, <فرمت ديجيتال>
کاربرد تصاوير ETM در تهيه نقشه عمق سنجي بندر امام خميني(ره)
کاربرد تصاوير ETM در تهيه نقشه عمق سنجي بندر امام خميني(ره)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۳۵
کاربرد تصويرهاي متعامد در نظريه بيز
کاربرد تصويرهاي متعامد در نظريه بيز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۴
کاربرد حساب [عدد پي] و جبر پردازه در تحليل صوري پروتکل هاي امنيت
کاربرد حساب [عدد پي] و جبر پردازه در تحليل صوري پروتکل هاي امنيت
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۴۲, پانزده،‎۸۶ص.
کاربرد خاصيت نقطه ي ثابت در بررسي هندسه فضاهاي باناخ
کاربرد خاصيت نقطه ي ثابت در بررسي هندسه فضاهاي باناخ
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۸۲, حاوي CD
کاربرد دفاعي و امنيتي رودخانه هاي مرزي استان کرمانشاه
کاربرد دفاعي و امنيتي رودخانه هاي مرزي استان کرمانشاه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۵۸
کاربرد دنباله هاي برنولي در واترمارک
کاربرد دنباله هاي برنولي در واترمارک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۳۳, <فرمت ديجيتال>

صفحه‌ها