طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاربرد ترتيب هاي تصادفي در مجموع مقادير ادعا
کاربرد ترتيب هاي تصادفي در مجموع مقادير ادعا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۰۳, <فرمت ديجيتال>
کاربرد تصاوير ETM در تهيه نقشه عمق سنجي بندر امام خميني(ره)
کاربرد تصاوير ETM در تهيه نقشه عمق سنجي بندر امام خميني(ره)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۳۵
کاربرد تصويرهاي متعامد در نظريه بيز
کاربرد تصويرهاي متعامد در نظريه بيز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۴
کاربرد حساب [عدد پي] و جبر پردازه در تحليل صوري پروتکل هاي امنيت
کاربرد حساب [عدد پي] و جبر پردازه در تحليل صوري پروتکل هاي امنيت
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۴۲, پانزده،‎۸۶ص.
کاربرد خاصيت نقطه ي ثابت در بررسي هندسه فضاهاي باناخ
کاربرد خاصيت نقطه ي ثابت در بررسي هندسه فضاهاي باناخ
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۸۲, حاوي CD
کاربرد دفاعي و امنيتي رودخانه هاي مرزي استان کرمانشاه
کاربرد دفاعي و امنيتي رودخانه هاي مرزي استان کرمانشاه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۵۸
کاربرد دنباله هاي برنولي در واترمارک
کاربرد دنباله هاي برنولي در واترمارک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۳۳, <فرمت ديجيتال>
کاربرد روش MNDO  براي بررسي تبادل پروتونN_ H در آرژينين و برخي ترکيبات آميدي
کاربرد روش MNDO براي بررسي تبادل پروتونN_ H در آرژينين و برخي ترکيبات آميدي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۷
کاربرد روش OCM در حل معادله يک بعدي ترابرد نوترون با استفاده از تقريب PN
کاربرد روش OCM در حل معادله يک بعدي ترابرد نوترون با استفاده از تقريب PN
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷, <فرمت ديجيتال>
کاربرد روش ديناميک مولکولي در بررسي ديناميک استوکاسييک کوارکها
کاربرد روش ديناميک مولکولي در بررسي ديناميک استوکاسييک کوارکها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۶۶

صفحه‌ها