طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاربردي از تحليل شکل در انطباق بيزي مولکولي
کاربردي از تحليل شکل در انطباق بيزي مولکولي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۵۹
کاربردي از فرايند کاکس در نظريه ي مخاطره ي بيمه اي
کاربردي از فرايند کاکس در نظريه ي مخاطره ي بيمه اي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۴۴, حاوي CD
کاربري اراضي شهر مشهد در ارتباط با توريسم مذهبي طي سالهاي۸۰ - ‎۱۳۷۰
کاربري اراضي شهر مشهد در ارتباط با توريسم مذهبي طي سالهاي۸۰ - ‎۱۳۷۰
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۰۰
کاربري زمين و اتلاف انرژي در شميران (مورد:محلات باغ فردوس وپسيان)
کاربري زمين و اتلاف انرژي در شميران (مورد:محلات باغ فردوس وپسيان)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۱۱
کارتهاي بانکي
کارتهاي بانکي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۵۲, حاوي CD
کارخانه توليد لوله و پروفيل
کارخانه توليد لوله و پروفيل
سعيد طول, استاد راهنما جودت, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۰۶
کارخانه تولید لوله و پروفیل
کارخانه تولید لوله و پروفیل
شماره پایان‌نامه در پایگاه قدیم:406
کارخانه، مفهوم تا مصداق
پرستو صابري زفرقندي, استادان راهنما مهدي شيباني، محمدجعفر خاتمي, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۸۰
کارشناسي بعنوان يکي از ادله اثبات دعوي
کارشناسي بعنوان يکي از ادله اثبات دعوي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۶۱
کارنامه سياسي - فرهنگي کميته مليون ايراني در برلين از منظر ايران شناسي
کارنامه سياسي - فرهنگي کميته مليون ايراني در برلين از منظر ايران شناسي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۷۰, حاوي CD با همکاري بنياد ايران شناسي
کارنامه نمايندگان آذربايجان در مجلس اول و دوم شوراي ملي
کارنامه نمايندگان آذربايجان در مجلس اول و دوم شوراي ملي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۸۶
کارکرد اداري (بخش دولتي) و نقش آن در رشد شهر: مورد شهر اروميه
کارکرد اداري (بخش دولتي) و نقش آن در رشد شهر: مورد شهر اروميه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۸۹
کارکرد اصول کلي حقوق مقبول ملل متمدن در نظام حقوق بين الملل
کارکرد اصول کلي حقوق مقبول ملل متمدن در نظام حقوق بين الملل
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۲۷, حاوي CD
کارکرد اقتصادي راه هاي مواصلاتي در عصر صفوي
کارکرد اقتصادي راه هاي مواصلاتي در عصر صفوي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۴۸

صفحه‌ها