طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

چارچوب استراتژيک مديريت منظر شهري قم
چارچوب استراتژيک مديريت منظر شهري قم
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۰
چارچوب انگاشتي برنامه ريزي توسعه شهري دانش-پايه در تهران
چارچوب انگاشتي برنامه ريزي توسعه شهري دانش-پايه در تهران
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۸
چارچوب حقوقي خصوصي سازي در صنعت نفت
چارچوب حقوقي خصوصي سازي در صنعت نفت
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۶۴, حاوي CD
چارچوب حقوقي نقل و انتقال اموال غير منقول دولتي
چارچوب حقوقي نقل و انتقال اموال غير منقول دولتي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۳۵۸
چارچوب حقوقي و ساختاري خصوصي سازي در ايران
چارچوب حقوقي و ساختاري خصوصي سازي در ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۴۳, <فرمت ديجيتال>
چارچوب طراحي شهري اوين با تاکيد بر شبکه هاي اکولوژيک محله
چارچوب طراحي شهري اوين با تاکيد بر شبکه هاي اکولوژيک محله
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۳
چارچوب طراحي شهري بافت تاريخي بوشهر با رويکرد حفظ ، احيا و توسعه گردشگري
چارچوب طراحي شهري بافت تاريخي بوشهر با رويکرد حفظ ، احيا و توسعه گردشگري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۴
چارچوب طراحي شهري براي ارتقاي کيفي محلات مسکوني (نمونه موردي : محله مسکوني ژاندرمري)
چارچوب طراحي شهري براي ارتقاي کيفي محلات مسکوني (نمونه موردي : محله مسکوني ژاندرمري)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۳, حاوي CD
چارچوب طراحي شهري حوزه رودخانه گوهر رود رشت
چارچوب طراحي شهري حوزه رودخانه گوهر رود رشت
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۴, حاوي CD

صفحه‌ها