طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاربرد نانو ذرات پليمري مغناطيسي در استخراج کادميم و دارو رساني
کاربرد نانو ذرات پليمري مغناطيسي در استخراج کادميم و دارو رساني
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۶۲
کاربرد نانو مواد عامل دار شده در جدا سازي فلزات سنگين و دارو رساني
کاربرد نانو مواد عامل دار شده در جدا سازي فلزات سنگين و دارو رساني
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۱۴
کاربرد نحوي حروف جر زائد در قرآن مجيد
کاربرد نحوي حروف جر زائد در قرآن مجيد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۰۳, حاوي CD
کاربرد نظريه درجه بندي در جدول هاي عمر
کاربرد نظريه درجه بندي در جدول هاي عمر
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۱۰
کاربرد نظريه موجک در فيزيک با نگرش خاص به توليد هارمونيکهاي مراتب بالا
کاربرد نظريه موجک در فيزيک با نگرش خاص به توليد هارمونيکهاي مراتب بالا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۳۷
کاربرد نظريه ي فرايند هاي نقطه اي در تحليل بقا به روش درستنمايي تجربي
کاربرد نظريه ي فرايند هاي نقطه اي در تحليل بقا به روش درستنمايي تجربي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۷۶
کاربرد نمونه گيري گيبز در اثبات بيز بودن قواعد تصميم
کاربرد نمونه گيري گيبز در اثبات بيز بودن قواعد تصميم
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۵
کاربرد نمک دي آمونيوم هيدروژن فسفات در سنتز ترکيبات آلي
کاربرد نمک دي آمونيوم هيدروژن فسفات در سنتز ترکيبات آلي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۸۸
کاربرد نمک زيرکونيم در سنتز هاي آلي
کاربرد نمک زيرکونيم در سنتز هاي آلي
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۱۸
کاربرد هاي رويکرد مارکوفي در مدل بندي مرگ و مير زوجين
کاربرد هاي رويکرد مارکوفي در مدل بندي مرگ و مير زوجين
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۸۲
کاربرد ژئو فيزيک در تفسير زمين شناسي اقتصادي گرمابهاي سرعين (استان اردبيل)
کاربرد ژئو فيزيک در تفسير زمين شناسي اقتصادي گرمابهاي سرعين (استان اردبيل)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۳۷
کاربرد ژل براي دزيمتري نوترون
کاربرد ژل براي دزيمتري نوترون
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۸, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کاربرد گرافيک در متون آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
کاربرد گرافيک در متون آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۱۵, حاوي CD
کاربردهاي تبديل باکس - کاکس در مدل هاي خطي آميخته
کاربردهاي تبديل باکس - کاکس در مدل هاي خطي آميخته
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۵۱
کاربردهاي مدل هاي انتقالي براي تحليل داده هاي طولي با پاسخ رسته اي با و بدون مقادير گم شده
کاربردهاي مدل هاي انتقالي براي تحليل داده هاي طولي با پاسخ رسته اي با و بدون مقادير گم شده
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۱۵, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کاربردهاي گوناگون انواع " لا " در قرآن کريم
کاربردهاي گوناگون انواع " لا " در قرآن کريم
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۰۴

صفحه‌ها