طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاربرد لاستيک در ساختمان
کاربرد لاستيک در ساختمان
فرزده اصلي‌زاده، داروژان ساروبان، ژرژ بدل‌تبريز, وزيري، اولياء، علي‌آبادي, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۴
کاربرد مدل هاي بيمه در بازنشستگي
کاربرد مدل هاي بيمه در بازنشستگي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۹
کاربرد مشارکت مردمي در فرايند برنامه‌ريزي و مديريت شهري: نمونه موردي شهرک حکيميه منطقه چهار شهر تهران
کاربرد مشارکت مردمي در فرايند برنامه‌ريزي و مديريت شهري: نمونه موردي شهرک حکيميه منطقه چهار شهر تهران
علي‌آقا عظيمي, زهره عبدي‌دانشپور؛ عزت‌الله سام‌آرام, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۲
کاربرد مطالعات اقتصادي در برنامه ريزي شهري
کاربرد مطالعات اقتصادي در برنامه ريزي شهري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۹
کاربرد مفاهيم بوم شناسي در فرايند آموزش طراحي منظر
کاربرد مفاهيم بوم شناسي در فرايند آموزش طراحي منظر
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: 85 دکترا
کاربرد منطق هاي زماني در برنامه ريزي حرکت ربات
کاربرد منطق هاي زماني در برنامه ريزي حرکت ربات
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۲۱
کاربرد موجک هرميتي مثلثاتي در حل معادله انتگرال منفرد
کاربرد موجک هرميتي مثلثاتي در حل معادله انتگرال منفرد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۵۱, حاوي CD
کاربرد موجکها در پردازش تصوير
کاربرد موجکها در پردازش تصوير
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۷۷, حاوي CD
کاربرد ميانگين متحرک موزون نمايي در کنترل کيفيت
کاربرد ميانگين متحرک موزون نمايي در کنترل کيفيت
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۷۳
کاربرد ميدان مغناطيسي پالسي در لايه نشاني به وسيله پالس الکترو مغناطيسي
کاربرد ميدان مغناطيسي پالسي در لايه نشاني به وسيله پالس الکترو مغناطيسي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۰۱

صفحه‌ها