طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاربرد روش چن - استاين در تقريب پواسان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۲۳
کاربرد روشهاي آماري در عيارگيريهاي زيستي
کاربرد روشهاي آماري در عيارگيريهاي زيستي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۴, اين کتاب ترجمه قسمتي از کتاب " کاربردروشهاي آماري در عيارگيريهاي زيستي" مي باشد
کاربرد زبان فارسي در متون ادبي عربي عصر عباسي مطالعه موردي : کتاب الفرج بعد الشده
کاربرد زبان فارسي در متون ادبي عربي عصر عباسي مطالعه موردي : کتاب الفرج بعد الشده
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۰۶, حاوي CD
کاربرد زمان‌سنجي و برآورد نيروي انساني در سازمان‌هاي دولتي
کاربرد زمان‌سنجي و برآورد نيروي انساني در سازمان‌هاي دولتي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۴
کاربرد سريهاي زماني
کاربرد سريهاي زماني
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۵, ترجمه اي از فصول چهاردهم و پانزدهم از کتاب" Statistics for management and economics" مي باشد
کاربرد سه اسلوب " استثناء ، حال و تمييز در پنج جزء اول قرآن کريم "
کاربرد سه اسلوب " استثناء ، حال و تمييز در پنج جزء اول قرآن کريم "
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۰۹
کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه‌ريزي شبکه‌هاي تأسيسات شهري: نمونه موردي تأسيسات آب و فاضلاب شهر اصفهان
کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه‌ريزي شبکه‌هاي تأسيسات شهري: نمونه موردي تأسيسات آب و فاضلاب شهر اصفهان
پيام قديريان, قديمي؛ کرباسي, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۲
کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در تحليل مناسبت اراضي: نمونه موردي: شهرداري منطقه ‎۲۲ تهران
غلام شعباني, سياوش انصاري‌نيا, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۰
کاربرد شبکه عصبي در تحليل اقتصادي پروژه هاي ريسک دار
کاربرد شبکه عصبي در تحليل اقتصادي پروژه هاي ريسک دار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۱۴
کاربرد شبکه عصبي در تحليل اقتصادي پروژه هاي ريسک دار
کاربرد شبکه عصبي در تحليل اقتصادي پروژه هاي ريسک دار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۲۱
کاربرد شبکه هاي عصبي در پيش بيني سري هاي زماني
کاربرد شبکه هاي عصبي در پيش بيني سري هاي زماني
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۶۴
کاربرد طيف نگاري تشديد مغناطيسي در درجه بندي تومورهاي پستان
کاربرد طيف نگاري تشديد مغناطيسي در درجه بندي تومورهاي پستان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۲۶

صفحه‌ها