طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ژئوشيمي محصولات آلترسيون افيوليت نيريز
ژئوشيمي محصولات آلترسيون افيوليت نيريز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۲۷
ژئوشيمي و دياژنز سازند کنگان در ميدان پارس جنوبي
ژئوشيمي و دياژنز سازند کنگان در ميدان پارس جنوبي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۰۹
ژئوشيمي و محيط تشکيل گدازه هاي بالشي منطقه درفک ( افيوليت هاي سبزوار )
ژئوشيمي و محيط تشکيل گدازه هاي بالشي منطقه درفک ( افيوليت هاي سبزوار )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۶۷
ژئوشيمي و محيط رسوبي نهشته هاي کربناته پرمين در جنوب شرق شهرضا
ژئوشيمي و محيط رسوبي نهشته هاي کربناته پرمين در جنوب شرق شهرضا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۶
ژئوشيمي و نحوه تشکيل ذخاير معدني در محدوده اکتشافي صاحب ديوان ( شمال غرب مشکين شهر )
ژئوشيمي و نحوه تشکيل ذخاير معدني در محدوده اکتشافي صاحب ديوان ( شمال غرب مشکين شهر )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۵۵, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي ولکانيکي افيوليت هاي رباط ( شهر بابک)
ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي ولکانيکي افيوليت هاي رباط ( شهر بابک)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۶۰, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي ولکانيک نيمه جنوبي جزيره اسلامي
ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي ولکانيک نيمه جنوبي جزيره اسلامي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۱۹
ژئوشيمي و پترولوژي سکانس گوشته اي افيوليت هاي نائين
ژئوشيمي و پترولوژي سکانس گوشته اي افيوليت هاي نائين
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۷۵, حاوي CD
ژئوشيمي و پتروژنر پلاژيو گرانت هاي سکانس افيوليتي کهنوج
ژئوشيمي و پتروژنر پلاژيو گرانت هاي سکانس افيوليتي کهنوج
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۵۴
ژئوشيمي و پتروژنز افيوليت هاي سيه چشمه - ماکو ، شمال غرب ايران
ژئوشيمي و پتروژنز افيوليت هاي سيه چشمه - ماکو ، شمال غرب ايران
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۸۹, حاوي CD
ژئوشيمي و پتروژنز بخش پوسته اي افيوليت هاي نيريز (جنوب ايران)
ژئوشيمي و پتروژنز بخش پوسته اي افيوليت هاي نيريز (جنوب ايران)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۵۶
ژئوشيمي و پتروژنز بخش گوشته اي افيوليت هاي نيريز (جنوب غرب ايران)
ژئوشيمي و پتروژنز بخش گوشته اي افيوليت هاي نيريز (جنوب غرب ايران)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۴۳
ژئوشيمي و پتروژنز سکانس پوسته اي افيوليت هاي خبر مروست ، شمال غرب شهر بابک
ژئوشيمي و پتروژنز سکانس پوسته اي افيوليت هاي خبر مروست ، شمال غرب شهر بابک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۹۹
ژئوشيمي و پتروژنز گابروهاي افيوليت تندوک ( جنوب سبزوار )
ژئوشيمي و پتروژنز گابروهاي افيوليت تندوک ( جنوب سبزوار )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۵۷
ژئوشيمي و کاني سازي چشمه هاي آب گرم قزوين
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۸۱
ژئوشيمي وژنز رگه مس دار نسن در البرز مرکزي
ژئوشيمي وژنز رگه مس دار نسن در البرز مرکزي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۷۹

صفحه‌ها