طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ژئومرفولوژي حوضه رودخانه چکنه با تاکيد بر فرسايش و حفاظت خاک
ژئومرفولوژي حوضه رودخانه چکنه با تاکيد بر فرسايش و حفاظت خاک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۴۸
ژئومرفولوژي حوضه شهرچاي در منطقه اروميه
ژئومرفولوژي حوضه شهرچاي در منطقه اروميه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۶۳
ژئومرفولوژي دشت ورامين با تأکيد بر فرسايش خاک
ژئومرفولوژي دشت ورامين با تأکيد بر فرسايش خاک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۸۲
ژئومرفولوژي منطقه چابهار و شرق آن در استان سيستان و بلوچستان
ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۳
ژئومرفولوژي و فرسايش حوضه آبخيز قشلاق
ژئومرفولوژي و فرسايش حوضه آبخيز قشلاق
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۶
ژئومرفولژي حوضه رودخانه اورتاسو (هشترود) با تأکيد بر فرآيندهاي فرسايش
ژئومرفولژي حوضه رودخانه اورتاسو (هشترود) با تأکيد بر فرآيندهاي فرسايش
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۶۸
ژئومورفولوژي تاقديس گچ ( جنوب شهر لار ) و نقش آن در تأمين منابع آب دشت لار
ژئومورفولوژي تاقديس گچ ( جنوب شهر لار ) و نقش آن در تأمين منابع آب دشت لار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۲۶, حاوي CD
ژئومورفولوژي حوزه آبخيز چال گنبد با تاکيد بر فرسايش ( جنوب غرب استان قم )
ژئومورفولوژي حوزه آبخيز چال گنبد با تاکيد بر فرسايش ( جنوب غرب استان قم )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۰۷
ژئومورفولوژي حوضه آبخيز چله گيلانغرب با تأکيد بر حرکات دامنه‌اي
ژئومورفولوژي حوضه آبخيز چله گيلانغرب با تأکيد بر حرکات دامنه‌اي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۱۵
ژئومورفولوژي حوضه آبريز دشت دهگلان با تأکيد بر فرسايش
ژئومورفولوژي حوضه آبريز دشت دهگلان با تأکيد بر فرسايش
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۲۳
ژئومورفولوژي حوضه رود زال با تاکيد بر ژئومورفولوژي ساختماني
ژئومورفولوژي حوضه رود زال با تاکيد بر ژئومورفولوژي ساختماني
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۷۷, حاوي CD
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه آزادرود (تنکابن) با تأکيد بر فرسايش
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه آزادرود (تنکابن) با تأکيد بر فرسايش
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۳۱
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه فرحزاد تهران به منظور شناخت توانهاي محيطي
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه فرحزاد تهران به منظور شناخت توانهاي محيطي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۶۱
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه پشت قلا (بيجار) و خطرات احتمالي ناشي از طغيان اين رود در شهر بيجار
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه پشت قلا (بيجار) و خطرات احتمالي ناشي از طغيان اين رود در شهر بيجار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۸۳, <فرمت ديجيتال>
ژئومورفولوژي حوضه ي آبخيز سد زاگرس به منظور پهنه بندي مناطق حساس و آسيب پذير در برنامه هاي توسعه
ژئومورفولوژي حوضه ي آبخيز سد زاگرس به منظور پهنه بندي مناطق حساس و آسيب پذير در برنامه هاي توسعه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۸۳, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئومورفولوژي ساحلي منطقه بندر عباس تا سيريک
ژئومورفولوژي ساحلي منطقه بندر عباس تا سيريک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۵۱
ژئومورفولوژي لس هاي حوضه آبريز کچيک، شمال شرق استان گلستان
ژئومورفولوژي لس هاي حوضه آبريز کچيک، شمال شرق استان گلستان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۸۶, حاوي CD

صفحه‌ها