طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاربرد حساب [عدد پي] و جبر پردازه در تحليل صوري پروتکل هاي امنيت
کاربرد حساب [عدد پي] و جبر پردازه در تحليل صوري پروتکل هاي امنيت
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۴۲, پانزده،‎۸۶ص.
کاربرد خاصيت نقطه ي ثابت در بررسي هندسه فضاهاي باناخ
کاربرد خاصيت نقطه ي ثابت در بررسي هندسه فضاهاي باناخ
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۸۲, حاوي CD
کاربرد دفاعي و امنيتي رودخانه هاي مرزي استان کرمانشاه
کاربرد دفاعي و امنيتي رودخانه هاي مرزي استان کرمانشاه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۵۸
کاربرد دنباله هاي برنولي در واترمارک
کاربرد دنباله هاي برنولي در واترمارک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۳۳, <فرمت ديجيتال>
کاربرد روش MNDO  براي بررسي تبادل پروتونN_ H در آرژينين و برخي ترکيبات آميدي
کاربرد روش MNDO براي بررسي تبادل پروتونN_ H در آرژينين و برخي ترکيبات آميدي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۷
کاربرد روش OCM در حل معادله يک بعدي ترابرد نوترون با استفاده از تقريب PN
کاربرد روش OCM در حل معادله يک بعدي ترابرد نوترون با استفاده از تقريب PN
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷, <فرمت ديجيتال>
کاربرد روش ديناميک مولکولي در بررسي ديناميک استوکاسييک کوارکها
کاربرد روش ديناميک مولکولي در بررسي ديناميک استوکاسييک کوارکها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۶۶
کاربرد روش هاي آماري در محاسبه حق بيمه
کاربرد روش هاي آماري در محاسبه حق بيمه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۰
کاربرد روش هاي مونت کارلوي زنجيره مارکوفي در مدل هاي بيمه اي
کاربرد روش هاي مونت کارلوي زنجيره مارکوفي در مدل هاي بيمه اي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۳۵, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کاربرد روش هاي همولوژي در توصيف برخي حلقه هاي جابه جايي خاص
کاربرد روش هاي همولوژي در توصيف برخي حلقه هاي جابه جايي خاص
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۷

صفحه‌ها