طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاربرد EM و EM وزني براي تحليل داده هاي بقا
کاربرد EM و EM وزني براي تحليل داده هاي بقا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۴۷, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کاربرد GIS در شهرسازي: (مطالعه موردي فضاهاي آموزشي منطقه ‎۱۷ تهران)
کاربرد GIS در شهرسازي: (مطالعه موردي فضاهاي آموزشي منطقه ‎۱۷ تهران)
محمد مهرانديش, سياوش انصاري‌نيا؛ عباس رجبي‌فرد, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۹
کاربرد GIS در هيدرو کليماتولوژي شهرستان مرند
کاربرد GIS در هيدرو کليماتولوژي شهرستان مرند
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۸۴
کاربرد آمار فضايي در تحليل داده هاي جرم
کاربرد آمار فضايي در تحليل داده هاي جرم
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۰۷, حاوي CD
کاربرد الگوريتم بهينه سازي انفجار بزرگ در طراحي کنترل خودکار توليد در سيستم هاي قدرت به هم پيوسته
کاربرد الگوريتم بهينه سازي انفجار بزرگ در طراحي کنترل خودکار توليد در سيستم هاي قدرت به هم پيوسته
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۹, س ، ‎۶۸ ص.: مصور ، جدول
کاربرد الگوريتم هاي پردازش سيگنال جهت شناسايي حمله در سيگنال‌هاي EEG
کاربرد الگوريتم هاي پردازش سيگنال جهت شناسايي حمله در سيگنال‌هاي EEG
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۷, حاوي CD
کاربرد انرژي خورشیدي در معماري
کاربرد انرژي خورشیدي در معماري
شماره پایان‌نامه در پایگاه قدیم:378
کاربرد اکولوژي در برنامه ريزي
کاربرد اکولوژي در برنامه ريزي
عليرضا صداقتي، حسن رحيمي فرزان, استاد راهنما پاکزاد, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۲۵
کاربرد برآورد چندکي در مديريت مخاطره
کاربرد برآورد چندکي در مديريت مخاطره
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۹۶, حاوي CD
کاربرد برنامه‌ريزي استرانژيک در نظام برنامه‌ريزي شهري ايران
کاربرد برنامه‌ريزي استرانژيک در نظام برنامه‌ريزي شهري ايران
علي‌اصغر ملک‌افضلي، مهدي کريمي, زهره عبدي‌دانشپور, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶
کاربرد تئوري صف در ترافيک تهران
کاربرد تئوري صف در ترافيک تهران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸
کاربرد ترتيب هاي تصادفي در مجموع مقادير ادعا
کاربرد ترتيب هاي تصادفي در مجموع مقادير ادعا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۰۳, <فرمت ديجيتال>
کاربرد تصاوير ETM در تهيه نقشه عمق سنجي بندر امام خميني(ره)
کاربرد تصاوير ETM در تهيه نقشه عمق سنجي بندر امام خميني(ره)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۳۵
کاربرد تصويرهاي متعامد در نظريه بيز
کاربرد تصويرهاي متعامد در نظريه بيز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۴

صفحه‌ها