طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

چگونگي تجلي اراده جمعي در سازمان ملل متحد
چگونگي تجلي اراده جمعي در سازمان ملل متحد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۳۷
چگونگي تعامل بازار آزاد سازي شده گاز اروپا با صادرکنندگان انحصاري گاز ( روسيه )
چگونگي تعامل بازار آزاد سازي شده گاز اروپا با صادرکنندگان انحصاري گاز ( روسيه )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۶۸, حاوي CD
چگونگي توسعه دانش حرفه‌اي معلمان رياضي
چگونگي توسعه دانش حرفه‌اي معلمان رياضي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۱۳
چگونگي حل اختلافات بين دستگاه هاي دولتي در جمهوري اسلامي ايران
چگونگي حل اختلافات بين دستگاه هاي دولتي در جمهوري اسلامي ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۹۰
چگونگي شکل گيري اسکان غير رسمي در شهر اروميه و راهکارهاي ساماندهي آن مورد: محله اسلام آباد
چگونگي شکل گيري اسکان غير رسمي در شهر اروميه و راهکارهاي ساماندهي آن مورد: محله اسلام آباد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۳۳, <فرمت ديجيتال>
چگونگي نفوذ ترکان غز به سرزمين ايران و تشکيل سلسله سلجوقيان
چگونگي نفوذ ترکان غز به سرزمين ايران و تشکيل سلسله سلجوقيان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۵
ژئو شيمي عناصر کمياب در کانسار سرب و روي ويشان - تکيه (جنوب اراک)
ژئو شيمي عناصر کمياب در کانسار سرب و روي ويشان - تکيه (جنوب اراک)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۴۲
ژئو شيمي و پترولوژي گدازه هاي پليو کواترنري منطقه نير، شمال غرب ايران
ژئو شيمي و پترولوژي گدازه هاي پليو کواترنري منطقه نير، شمال غرب ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۲۴
ژئو مرفولوژي حوضه رودخانه هراز
ژئو مرفولوژي حوضه رودخانه هراز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۷۲
ژئو مرفولوژي دشت سيستان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۵۸

صفحه‌ها