طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ژئومورفولوژي حوضه رود زال با تاکيد بر ژئومورفولوژي ساختماني
ژئومورفولوژي حوضه رود زال با تاکيد بر ژئومورفولوژي ساختماني
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۷۷, حاوي CD
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه آزادرود (تنکابن) با تأکيد بر فرسايش
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه آزادرود (تنکابن) با تأکيد بر فرسايش
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۳۱
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه فرحزاد تهران به منظور شناخت توانهاي محيطي
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه فرحزاد تهران به منظور شناخت توانهاي محيطي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۶۱
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه پشت قلا (بيجار) و خطرات احتمالي ناشي از طغيان اين رود در شهر بيجار
ژئومورفولوژي حوضه رودخانه پشت قلا (بيجار) و خطرات احتمالي ناشي از طغيان اين رود در شهر بيجار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۸۳, <فرمت ديجيتال>
ژئومورفولوژي حوضه ي آبخيز سد زاگرس به منظور پهنه بندي مناطق حساس و آسيب پذير در برنامه هاي توسعه
ژئومورفولوژي حوضه ي آبخيز سد زاگرس به منظور پهنه بندي مناطق حساس و آسيب پذير در برنامه هاي توسعه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۸۳, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئومورفولوژي ساحلي منطقه بندر عباس تا سيريک
ژئومورفولوژي ساحلي منطقه بندر عباس تا سيريک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۵۱
ژئومورفولوژي لس هاي حوضه آبريز کچيک، شمال شرق استان گلستان
ژئومورفولوژي لس هاي حوضه آبريز کچيک، شمال شرق استان گلستان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۸۶, حاوي CD
ژئومورفولوژي منطقه ملاوي - پل دختر به منظور برنامه ريزي عمراني
ژئومورفولوژي منطقه ملاوي - پل دختر به منظور برنامه ريزي عمراني
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۶۱
ژئومورفولوژي و فرسايش در حوزه آبخيز سد مخزني طالقان
ژئومورفولوژي و فرسايش در حوزه آبخيز سد مخزني طالقان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۶
ژئومورفولوژي و فرسايش در حوضه آبخيز جاجرود
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۰۲
ژئومورفولوژي و مخاطرات طبيعي جاده سنندج - دهگلان با تاکيد بر حرکات توده اي
ژئومورفولوژي و مخاطرات طبيعي جاده سنندج - دهگلان با تاکيد بر حرکات توده اي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۲۷, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئومورفولوژي پوليه بکان در جنوب غرب اقليد، استان فارس
ژئومورفولوژي پوليه بکان در جنوب غرب اقليد، استان فارس
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۷۵
ژئومورفولوژي کارست با تاکيد بر غارهاي موجود در شمال شرق شهر کرمانشاه
ژئومورفولوژي کارست با تاکيد بر غارهاي موجود در شمال شرق شهر کرمانشاه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۵۱, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئومورفولوژي کوه گاماسياب ( جنوب نهاوند ) با تاکيد بر کارست
ژئومورفولوژي کوه گاماسياب ( جنوب نهاوند ) با تاکيد بر کارست
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۲۲, حاوي CD
ژئومورفولوژي کوير دامغان
ژئومورفولوژي کوير دامغان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۹۹, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئومورفولوژي گنبد نمکي - جهاني ( جنوب غرب فيروز آباد فارس )
ژئومورفولوژي گنبد نمکي - جهاني ( جنوب غرب فيروز آباد فارس )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۸۳, حاوي CD
ژئوميتولوژي در ايران: در محدوده جغرافيايي استان لرستان
ژئوميتولوژي در ايران: در محدوده جغرافيايي استان لرستان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۶۰, با همکاري بنياد ايران شناسي
ژئوپليتيک درياي خزر و واگرايي کشورهاي ساحلي
ژئوپليتيک درياي خزر و واگرايي کشورهاي ساحلي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۰۸, حاوي CD
ژئوپليتيک شيعه در کشورهاي ساحلي خليج فارس
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۸۸

صفحه‌ها