طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Elisa-Isis-Melusine mythe feminin dans Arcane 17
Elisa-Isis-Melusine mythe feminin dans Arcane 17
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 122 2002
English Hegemony and Indirect Translation A Case Study of Indirect Persain Translation of Freud,s Works
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 151 2009, Included CD
Etude analytique de la traduction du Mathnawi de Rumi par Eva De Vitray-Meyerovitch
Etude analytique de la traduction du Mathnawi de Rumi par Eva De Vitray-Meyerovitch
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 248 2013
Etude analytique de la traduction du Mathnawi de Rumi par‎ ص Eva de Vitray-Meyerovitch
Etude analytique de la traduction du Mathnawi de Rumi par‎ ص Eva de Vitray-Meyerovitch
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 263 2013
Etude comarative d'Une tempete avec Vendredi ou les limbes du Pacifique selon la critique postcoloniale
Etude comarative d'Une tempete avec Vendredi ou les limbes du Pacifique selon la critique postcoloniale
Matrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 218 2012
Etude comparative du Merveilleux chez Chretien de Troyes et Ferdowsi
Etude comparative du Merveilleux chez Chretien de Troyes et Ferdowsi
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 118 2005
Etude comparee des traductions de l'oeuvre de Flaubert: :"L'Education sentimentale"
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 179 2009, CD
Etude comparee des traductions de l'oeuvre de Flaubert: :"L'Education sentimentale"
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 179 2009, CD
Etude de la parodie dans Les chants de Maldoror de Lautreamont
Etude de la parodie dans Les chants de Maldoror de Lautreamont
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 148 2006
Etude de la polysemie dans la traduction de, LE ROUGE et LE NOIRE, de Strendhal
Etude de la polysemie dans la traduction de, LE ROUGE et LE NOIRE, de Strendhal
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 208 2012
Etude de la polysemie dans les " Sentences et Maximes " de Saadi dans le Boustan et Golestan
Etude de la polysemie dans les " Sentences et Maximes " de Saadi dans le Boustan et Golestan
maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 246 2013
Etude de la structure et des personnages de I'Art de Yasmina Reza
Etude de la structure et des personnages de I'Art de Yasmina Reza
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 187 2008, CD
Etude des niveaux narratifs lecleziens Dans Ourania et Etoile errante
Etude des niveaux narratifs lecleziens Dans Ourania et Etoile errante
maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 251 2012
Etude des themes majeurs de l'oeuvre de Christian Bobin
Etude des themes majeurs de l'oeuvre de Christian Bobin
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 120 2005
Etude du discours dans du cote de chez swann
Etude du discours dans du cote de chez swann
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 192 2009
Etude du pastiche de Flaubert dans L'affaire Lemoine de Marcel Proust
Etude du pastiche de Flaubert dans L'affaire Lemoine de Marcel Proust
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 256 2014

صفحه‌ها