طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Das mentale Lexikon
Das mentale Lexikon
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 28 2006
De l'interpretation Mediatique Dans Le Contexte Iranien
De l'interpretation Mediatique Dans Le Contexte Iranien
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 227 2010
Decouverte de Perec avec Les choses
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 137 1995
Deutschunterricht im Iran aus Perspektive der Lehrenden
Deutschunterricht im Iran aus Perspektive der Lehrenden
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 9 2008
Deutschunterricht im Iran aus Perspektive der Lehrenden
Deutschunterricht im Iran aus Perspektive der Lehrenden
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 9 2008
Deutschunterricht im Iran: Aus Perspektive der Lernenden
Deutschunterricht im Iran: Aus Perspektive der Lernenden
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 7 2008
Deutschunterricht im Iran: Aus Perspektive der Lernenden
Deutschunterricht im Iran: Aus Perspektive der Lernenden
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 7 2008
Die Bedeutung des Theaters im "Kommunkativen DaF-Unterricht"
Die Bedeutung des Theaters im "Kommunkativen DaF-Unterricht"
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 40 2013
Die Bedeutung des Theaters im "Kommunkativen DaF-Unterricht"
Die Bedeutung des Theaters im "Kommunkativen DaF-Unterricht"
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 40 2013
Die Untersuchung der vermittelten Deutschlandbilder in DaF- Lehrwerken im Iran
Die Untersuchung der vermittelten Deutschlandbilder in DaF- Lehrwerken im Iran
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 12 2011
Die Untersuchung der vermittelten Deutschlandbilder in DaF- Lehrwerken im Iran
Die Untersuchung der vermittelten Deutschlandbilder in DaF- Lehrwerken im Iran
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 12 2011
Die Verwendung medialer Hilfsmittel im Daf-Unterricht an iranischen Sprachinstituten und Universitaten
Die Verwendung medialer Hilfsmittel im Daf-Unterricht an iranischen Sprachinstituten und Universitaten
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 44 2012
Die Verwendung medialer Hilfsmittel im Daf-Unterricht an iranischen Sprachinstituten und Universitaten
Die Verwendung medialer Hilfsmittel im Daf-Unterricht an iranischen Sprachinstituten und Universitaten
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 44 2012
Die destruktive Macht der Massenmedien Untersuchung des Romans " Die verlorene Ehre der Katharina Blum"
Magister, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 45 2013
Die destruktive Macht der Massenmedien Untersuchung des Romans " Die verlorene Ehre der Katharina Blum"
Magister, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 45 2013
Differentes strategies critique de la traduction
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 203 2011

صفحه‌ها