طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

An Intertextual Genre Study of WeII-Made Plays and George Bernard Shaw's Plays
An Intertextual Genre Study of WeII-Made Plays and George Bernard Shaw's Plays
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 274 2013
An Investigation of Forms and Functions of Teachers Noverbal Behavior in EFL Classrooms in Iran
An Investigation of Forms and Functions of Teachers Noverbal Behavior in EFL Classrooms in Iran
Master od Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 217 2012
An Investigation of Iranian EFL Teachers' Perceptions of Task-Based Language Teaching
An Investigation of Iranian EFL Teachers' Perceptions of Task-Based Language Teaching
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 109 2009, Include CD
Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 8 2012
Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 8 2012
Analyse des difficultes d'ordre culturel, stylistique et syntaxique dans la traduction francaise de Mehmane maman
Analyse des difficultes d'ordre culturel, stylistique et syntaxique dans la traduction francaise de Mehmane maman
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 252 2013
Analyse des discours dans Les deux traductions du roman "Desret"  de la Clezio
Analyse des discours dans Les deux traductions du roman "Desret" de la Clezio
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 202 2011
Analyse des traductions fran‎غaises des po‎غmes de Sohrab S‎فp‎فhri
Analyse des traductions fran‎غaises des po‎غmes de Sohrab S‎فp‎فhri
Master, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 238 2012

صفحه‌ها