طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Écriture Féminine et Colette;
Écriture Féminine et Colette;
Étude analytique de la traduction des Quatrains de Khayyâm selon les tendances déformantes d’Antoine Berman
Étude analytique de la traduction des Quatrains de Khayyâm selon les tendances déformantes d’Antoine Berman
Étude de la polysémie dans les « Sentences et Maximes » de Saadi dans le Boustan et Golestan, traduit en français par Ebrahim Chacourzadeh
Étude de la polysémie dans les « Sentences et Maximes » de Saadi dans le Boustan et Golestan, traduit en français par Ebrahim Chacourzadeh
Étude de l’herméneutique dans la traduction des textes islamiques
Étude des niveaux narratifs lecléziens Dans Ourania et Etoile errante
Étude des niveaux narratifs lecléziens Dans Ourania et Etoile errante
Étude du pastiche de Flaubert  dans L'affaire Lemoine de Marcel Proust
Étude du pastiche de Flaubert dans L'affaire Lemoine de Marcel Proust
Étude du point de vue narratif dans les œuvres de Saint-Exupéry (Vol de nuit)
Étude du point de vue narratif dans les œuvres de Saint-Exupéry (Vol de nuit)
Étude et analyse des figures de style dans la traduction de récit Rustem et Sohrab de Ferdowsi, traduit par M.Jules.Mohl
Étude et analyse des figures de style dans la traduction de récit Rustem et Sohrab de Ferdowsi, traduit par M.Jules.Mohl
Étude et analyse des figures de style dans la traduction de récit Rustem et Sohrab de Ferdowsi, traduit par M.Jules.Mohl
Étude et analyse des figures de style dans la traduction de récit Rustem et Sohrab de Ferdowsi, traduit par M.Jules.Mohl
Étude sémantique de la traduction du roman Le Voleur d’ombres de Marc Levy
Étude sémantique de la traduction du roman Le Voleur d’ombres de Marc Levy
Étude sémiotique de la narrativité et de la figurativité dans l’oeuvre romanesque de Marc Levy
Étude sémiotique de la narrativité et de la figurativité dans l’oeuvre romanesque de Marc Levy
Étude traductologique des traductions du Golistân de Sa’di
Étude traductologique des traductions du Golistân de Sa’di
Étude traductologique et sociocritique de “Le Siècle de Louis XIV” de Voltaire et sa traduction persane d’Aliqoli Kashani
Étude traductologique et sociocritique de “Le Siècle de Louis XIV” de Voltaire et sa traduction persane d’Aliqoli Kashani
ارزیابی پیوند ساسانیان و هخامنشیان در پرتو داده های باستان‌شناسی
ارزیابی پیوند ساسانیان و هخامنشیان در پرتو داده های باستان‌شناسی
بررسی تطبیقی تاریخ انگلیس وفرانسه ازفروپاشی امپراطوری روم تا تشکیل منشور کبیر(ازمنظرسرمایه اجتماعی)
بررسی تطبیقی تاریخ انگلیس وفرانسه ازفروپاشی امپراطوری روم تا تشکیل منشور کبیر(ازمنظرسرمایه اجتماعی)
دسته‌بندی مشارکتی کلان‌داده‌ها به شیوه کارا ضمن حفظ حریم خصوصی
دسته‌بندی مشارکتی کلان‌داده‌ها به شیوه کارا ضمن حفظ حریم خصوصی
دیپلماسی حقوق بشر ایران بعد از انقلاب اسلامی
دیپلماسی حقوق بشر ایران بعد از انقلاب اسلامی
“The Cotton Wool” of Being Is “Torn Open”: Impossibility of Autobiography in Derrida’s Philosophy
“The Cotton Wool” of Being Is “Torn Open”: Impossibility of Autobiography in Derrida’s Philosophy
“The Cotton Wool” of Being Is “Torn Open”:Impossibility of Autobiography in Derrida’s Philosophy
“The Cotton Wool” of Being Is “Torn Open”:Impossibility of Autobiography in Derrida’s Philosophy

صفحه‌ها