طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Wordsworth's Myth of Nature Decpmstructed: Allegory and Irony at work
Wordsworth's Myth of Nature Decpmstructed: Allegory and Irony at work
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 68 2005
Worldliness in J. M. Coetzee's Waiting for the Barbarians: in the Light of Edward Said
Worldliness in J. M. Coetzee's Waiting for the Barbarians: in the Light of Edward Said
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 241 2013
Worldwide Energy Trade and WTO
LLM, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 171 2009, Include CD
Worldwide Energy Trade and WTO
LLM, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 171 2009, Include CD
Wortschatzarbeit aus interkultureller Perspektive im DaF- Unterricht
Wortschatzarbeit aus interkultureller Perspektive im DaF- Unterricht
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 19 2005
Wortschatzarbeit aus interkultureller Perspektive im DaF- Unterricht
Wortschatzarbeit aus interkultureller Perspektive im DaF- Unterricht
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 19 2005
Yossarians Dilemma : The notion of Rebellion in Catch - 22
Yossarians Dilemma : The notion of Rebellion in Catch - 22
Master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 143 2009, Include CD
Zum Problem des Einzelunterrichts im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Eine Untersuchung konzeptueller Rahmenbedingungen, Lern
Zum Problem des Einzelunterrichts im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Eine Untersuchung konzeptueller Rahmenbedingungen, Lern
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 6 2010
Zum Problem des Einzelunterrichts im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Eine Untersuchung konzeptueller Rahmenbedingungen, Lern
Zum Problem des Einzelunterrichts im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Eine Untersuchung konzeptueller Rahmenbedingungen, Lern
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 6 2010
croisement du motif de l`horizon et de l`exil chez Jean-Marie Gustave Le Clezio
croisement du motif de l`horizon et de l`exil chez Jean-Marie Gustave Le Clezio
Doctorat, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 253 2013
mother/ daughter relationships in major plays of caryl churchill based on the theories of luce irigaray
mother/ daughter relationships in major plays of caryl churchill based on the theories of luce irigaray
master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 267 2013
pand
pand
Note
Écriture Féminine et Colette
Écriture Féminine et Colette
فوق لیسانس

صفحه‌ها