طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Study of Gender in Audio-Visual Translation
The Study of Gender in Audio-Visual Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 252 2013
The crisis of identity in John Webster's The duchess of Malfi
The crisis of identity in John Webster's The duchess of Malfi
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 58 2006
The effect of Immersion program on the language proficiency of iranian EFL learners
The effect of Immersion program on the language proficiency of iranian EFL learners
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 26 2006
The effect of Receptive and Productive vocabulary Learning Through Reading and Writing Sentences on Vocabulary Acquisition
The effect of Receptive and Productive vocabulary Learning Through Reading and Writing Sentences on Vocabulary Acquisition
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 162 2010, Include CD
The effect of Type of Feedback on Writing Achievement and Perception of Iranian EFL Learners
The effect of Type of Feedback on Writing Achievement and Perception of Iranian EFL Learners
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 28 2008, Includes CD
The effect of brand personality and brand identity on brand loyalty: Applying the social identity approach
The effect of brand personality and brand identity on brand loyalty: Applying the social identity approach
Master, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 232
The effect of peer-tutoring on iranian elementary students's Achievement in listening, reading/writing and their overall
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 34 2008, Includes CD
The impact of enhanced input versus oral grammar drills on grammar development of iranian young adult EFL learners
The impact of enhanced input versus oral grammar drills on grammar development of iranian young adult EFL learners
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 41 2008, includes CD
The reader-response approach in  Roald Dahl's Children's novels
The reader-response approach in Roald Dahl's Children's novels
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 56 2005
The relationship between learning style and language learning strategy use of Engineering students
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 32 2008, Includes CD
The translateor's Voice and Ideology in the translation of literary texts
The translateor's Voice and Ideology in the translation of literary texts
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 229 2012
Themen, Motive und Stilmittel in den Erzaehlungen von Judith Hermann
Themen, Motive und Stilmittel in den Erzaehlungen von Judith Hermann
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 13 2010
Themen, Motive und Stilmittel in den Erzaehlungen von Judith Hermann
Themen, Motive und Stilmittel in den Erzaehlungen von Judith Hermann
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 13 2010
Themes et illustrations surrealistes dans Nadja
Themes et illustrations surrealistes dans Nadja
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 153 2006
Theorie de l'amour au miroir du roman stendhalien: Etude thematique de l'amour entre les sexes chez Stendhal
Theorie de l'amour au miroir du roman stendhalien: Etude thematique de l'amour entre les sexes chez Stendhal
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 150 2007

صفحه‌ها