طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Relationship between Language Proficiency Level and Interfernce in Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 16 2008, Includes CD
The Relationship between Perceptual Learning Style Preferences and Multiple Intelligences among Iranian EFL
The Relationship between Perceptual Learning Style Preferences and Multiple Intelligences among Iranian EFL
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 180 2011
The Relationship between Perceptual Learning Style preferences and Skill- based Learning Strategies
master art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 131 2009, Includ CD
The Representation of Male Identity in Sam Shepare's Selected Dramas
The Representation of Male Identity in Sam Shepare's Selected Dramas
Master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 157 2010, Includ CD
The Role of Bilingualism in Iranian EFL Students' Reading Comprehension Proficiency
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 182 2010
The Role of Collaborative Strategic Reading in the Improvement of Reading Comprehension Ability of Iranian Pre-University Stud
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 7 2008, Include CD
The Role of Context of Learning in Language Learning Strategy Use Among Iranian EFL Learner
Master of Art in TEFL, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 153 2010, Included CD
The Role of Gender in Reading Strategy Use Among Iranian English Major Univercity Students
The Role of Gender in Reading Strategy Use Among Iranian English Major Univercity Students
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 228 2010
The Role of Limited Interpratation on Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 168 2011, Include CD
The Role of Limited Interpratation on Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 198 2011, Include CD
The Role of Limited Interpratation on Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 198 2011, Include CD
The Role of Spontaneous Written Output in Promoting Noticing
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 145 2009, Includ CD
The Role of the Reader- response Criticism In Lord Jim
The Role of the Reader- response Criticism In Lord Jim
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 65 2005

صفحه‌ها