طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Relationship between Language Proficiency Level and Interfernce in Translation
The Relationship between Listening Anxiety, Listening Comprehension Strategies, and Listening Performance among Iranian EFL University Students
The Relationship between Listening Anxiety, Listening Comprehension Strategies, and Listening Performance among Iranian EFL University Students
The Relationship between Multiple Intelligences and Language Learning Achievement across Gender among Iranian Upper-secondary school students
The Relationship between Multiple Intelligences and Language Learning Achievement across Gender among Iranian Upper-secondary school students
The Relationship between Perceptual Learning Style Preferences and Multiple Intelligences among Iranian EFL
The Relationship between Perceptual Learning Style Preferences and Multiple Intelligences among Iranian EFL
The Relationship between Perceptual Learning Style preferences and Skill- based Learning Strategies
The Relationship between Using Reading Comprehension Test-taking Strategies and General Language Proficiency Levels
The Relationship between Using Reading Comprehension Test-taking Strategies and General Language Proficiency Levels
The Relationship between Using Reading Comprehension Test-taking Strategies and General Language Proficiency Levels
The Relationship between Using Reading Comprehension Test-taking Strategies and General Language Proficiency Levels
The Relationship between Vocabulary Learning Strategies and Breadth and Depth of Vocabulary Knowledge among Iranian Upper-Intermediate EFL Learners
The Relationship between Vocabulary Learning Strategies and Breadth and Depth of Vocabulary Knowledge among Iranian Upper-Intermediate EFL Learners
The Relationship between Willingness to Communicate and Students' Writing Performance on Self-selected and Teacher-Selected Topics among Iranian EFL Learners
The Relationship between Willingness to Communicate and Students' Writing Performance on Self-selected and Teacher-Selected Topics among Iranian EFL Learners
The Relationship between Willingness to Communicate and Students' Writing Performance on Self-selected and Teacher-Selected Topics among Iranian EFL Learners
The Relationship between Willingness to Communicate and Students' Writing Performance on Self-selected and Teacher-Selected Topics among Iranian EFL Learners
The Relationship between student ҆s Perceptions of Language Teacher Effectiveness and Their Achievement in Iranian Upper Secondary Schools
The Relationship between student ҆s Perceptions of Language Teacher Effectiveness and Their Achievement in Iranian Upper Secondary Schools
The Representation of Death in Beckett’s Trilogy
The Representation of Death in Beckett’s Trilogy
The Representation of Male Identity in Sam Shepare's Selected Dramas
The Representation of Male Identity in Sam Shepare's Selected Dramas
The Representation of the Third World Intellectual in Some English and Persian Novels: A Comparative Study
The Representation of the Third World Intellectual in Some English and Persian Novels: A Comparative Study
The Representation of the Third World Intellectual in Some English and Persian Novels: A Comparative Study
The Representation of the Third World Intellectual in Some English and Persian Novels: A Comparative Study
The Role of Bilingualism in Iranian EFL Students' Reading Comprehension Proficiency
The Role of Collaborative Strategic Reading in the Improvement of Reading Comprehension Ability of Iranian Pre-University Stud
The Role of Context of Learning in Language Learning Strategy Use Among Iranian EFL Learner
The Role of Gender in Reading Strategy Use Among Iranian English Major Univercity Students
The Role of Gender in Reading Strategy Use Among Iranian English Major Univercity Students
The Role of Limited Interpratation on Translation
The Role of Limited Interpratation on Translation
The Role of Limited Interpratation on Translation
The Role of Spontaneous Written Output in Promoting Noticing
The Role of the Reader- response Criticism In Lord Jim
The Role of the Reader- response Criticism In Lord Jim

صفحه‌ها