طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Politics of Change: A Zizekian Reading of Harold Pinter's Major Plays
The Politics of Change: A Zizekian Reading of Harold Pinter's Major Plays
Masters of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 268 2013
The Postcolonial (Writing Back) in Peter Cary's Jack Maggs
The Postcolonial (Writing Back) in Peter Cary's Jack Maggs
Matries, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 163 2010, Include CD
The Relation of Self with Other, Construction and Destruction of Subjectivity in Jean Rhys' Wide Sargasso Sea
The Relation of Self with Other, Construction and Destruction of Subjectivity in Jean Rhys' Wide Sargasso Sea
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 245 2013
The Relationship Between Listening Anxiety, Listening Comprehension Strategies, and Listening Performance among Iranian EFL Un
The Relationship Between Listening Anxiety, Listening Comprehension Strategies, and Listening Performance among Iranian EFL Un
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 225 2012
The Relationship between Anxiery, Proficiency, Strategies and Reading Comprehension of Iranian University Students
Mastr of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 158 2010, Includ CD
The Relationship between Group Dynamics and Autonomy in Iranian EFL Classroom
The Relationship between Group Dynamics and Autonomy in Iranian EFL Classroom
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 275 2013
The Relationship between Iranian EFL Learners' Perception of Power and their Selection of Refusal Strategies
The Relationship between Iranian EFL Learners' Perception of Power and their Selection of Refusal Strategies
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 285 2013
The Relationship between Iranian Language Learner's Critical Thinking Ability and Their Reading Comprehension  Achievement
The Relationship between Iranian Language Learner's Critical Thinking Ability and Their Reading Comprehension Achievement
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 231 2012

صفحه‌ها