طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Effectiveness of international investment instruments on the amount of foreign investment(a case study of Iran)
The Effectiveness of international investment instruments on the amount of foreign investment(a case study of Iran)
Master of Law, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 226 2011
The Impact of Creativity Enhancement on The Writing Abillity of Young EFL Learners
The Impact of Creativity Enhancement on The Writing Abillity of Young EFL Learners
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 224 2011
The Impact of Cultural Background and Linguistic Simplification on the Reading Cimprehension of Iranian Law Proficient Learners
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 130 2009, Includ CD
The Impact of Dynamic Assessment on Reading Comprahension Achievement of Iranian Adult Learners
The Impact of Dynamic Assessment on Reading Comprahension Achievement of Iranian Adult Learners
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 160 2010, Includ CD
The Impact of Ideology and Culture on Film Translation
The Impact of Ideology and Culture on Film Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 25 2008, Includes CD
The Impact of Implicit and Explicit Teaching Strategies on Grammar Improvement of the EFL Adult Language Learners in Iran
The Impact of Implicit and Explicit Teaching Strategies on Grammar Improvement of the EFL Adult Language Learners in Iran
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 14 2007, Include CD
The Impact of Short Term Teacher Training Courses on the Traimees' Attitude and Practice
The Impact of Short Term Teacher Training Courses on the Traimees' Attitude and Practice
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 24 2008, Includes CD
The Impact of Simplified and Interactive Input on Reading Comprehension of Iranian EFL Learners
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 5 2008, Include CD
The Impact of Translation on the Construction of National and Cultural Identity during the Pahlavi Period
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 170 2011, Include CD
The Impact of Translation on the Construction of National and Cultural Identity during the Pahlavi Period
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 170 2011, Include CD
The Implications of Recent Developments in LNG Shipping on the Global LNG Trade
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 156 2010, Inciod CD
The Interdependence of Lacanian Subjective and Objective Levels iv Joseph Conrads Heart of Darkness
The Interdependence of Lacanian Subjective and Objective Levels iv Joseph Conrads Heart of Darkness
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 3 2006, Include CD
The Iranian University Teachers' Criteria for Evaluation of Students' Translation
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 111 2009, Includ CD
The Issue of Connotation in Literary Translation The Case Study of Hedayat's The Blind Owl
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 102 2008, Include CD

صفحه‌ها