طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Effect of Self - assessment on Iranian EFL Learners' Self - efficacy and Goal - orientation
The Effect of Self - assessment on Iranian EFL Learners' Self - efficacy and Goal - orientation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 257 2012
The Effect of Task - planning and Language Proficiency on Iranian EFL Learners Written Performance
The Effect of Task - planning and Language Proficiency on Iranian EFL Learners Written Performance
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 152 2009, Included CD
The Effect of Task Repetition and Task Recycling on the Learners' Oral Performance
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 174 2011, Include CD
The Effect of Text Nativization and Schema Activating on Reading Comprehension of Iranian EFL Intermediate Readers
The Effect of Text Nativization and Schema Activating on Reading Comprehension of Iranian EFL Intermediate Readers
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 223 2011
The Effect of Textual Input Enhancement and Metalinguistic Explanations on Learning Simple Past and Past Progressive Tenses by
The Effect of Textual Input Enhancement and Metalinguistic Explanations on Learning Simple Past and Past Progressive Tenses by
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 270 2013
The Effect of Using Vocabulary Related Techniques on the Receptive Ability of Iranian EFL Students
The Effect of Using Vocabulary Related Techniques on the Receptive Ability of Iranian EFL Students
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 201 2011, Include CD
The Effect of Vocabulary - Enhancing Exercise on Retention and Recall of L2 Vocabulary among Iranian EFL Leaners
The Effect of Vocabulary - Enhancing Exercise on Retention and Recall of L2 Vocabulary among Iranian EFL Leaners
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 154 2010, Included CD
The Effect of Vocabulary Enhancement Activities on Iranian EFL Vocabulary Knowledge Among Secondary School students
The Effect of Vocabulary Enhancement Activities on Iranian EFL Vocabulary Knowledge Among Secondary School students
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 195 2012
The Effect of Vocabulary Size on Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Learners
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 135 2009, Includ CD
The Effect of consciousness-raising and Communicative Activities on the Irranian EFL Learners
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 11 2007, Include CD

صفحه‌ها