طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Effect of Self - assessment on Iranian EFL Learners' Self - efficacy and Goal - orientation
The Effect of Self - assessment on Iranian EFL Learners' Self - efficacy and Goal - orientation
The Effect of Self-assessment on Iranian EFL Learners’ Self-efficacy and Goal-orientation
The Effect of Self-assessment on Iranian EFL Learners’ Self-efficacy and Goal-orientation
The Effect of Strategic Instruction on Iranian EFL Learners’ Writing Achievement
The Effect of Strategic Instruction on Iranian EFL Learners’ Writing Achievement
The Effect of TEFL Postgraduate Courses on Students’ Beliefs about Language and Language Learning
The Effect of TEFL Postgraduate Courses on Students’ Beliefs about Language and Language Learning
The Effect of TEFL Postgraduate Courses on Students’ Beliefs about Language and Language Learning
The Effect of TEFL Postgraduate Courses on Students’ Beliefs about Language and Language Learning
The Effect of Task - planning and Language Proficiency on Iranian EFL Learners Written Performance
The Effect of Task - planning and Language Proficiency on Iranian EFL Learners Written Performance
The Effect of Task Repetition and Task Recycling on the Learners' Oral Performance
The Effect of Teaching Formulaic Sequences through Spaced Retrievals on Iranian EFL Learners' Oral Fluency
The Effect of Teaching Formulaic Sequences through Spaced Retrievals on Iranian EFL Learners' Oral Fluency
The Effect of Teaching Formulaic Sequences through Spaced Retrievals on Iranian EFL Learners' Oral Fluency
The Effect of Teaching Formulaic Sequences through Spaced Retrievals on Iranian EFL Learners' Oral Fluency
The Effect of Text Nativization and Schema Activating on Reading Comprehension of Iranian EFL Intermediate Readers
The Effect of Text Nativization and Schema Activating on Reading Comprehension of Iranian EFL Intermediate Readers
The Effect of Textual Input Enhancement and Metalinguistic Explanations on Learning Simple Past and Past Progressive Tenses by
The Effect of Textual Input Enhancement and Metalinguistic Explanations on Learning Simple Past and Past Progressive Tenses by
The Effect of Textual Input Enhancement and Metalinguistic Explanations on Learning Simple Past and Past Progressive Tenses by Iranian EFL Learners
The Effect of Textual Input Enhancement and Metalinguistic Explanations on Learning Simple Past and Past Progressive Tenses by Iranian EFL Learners
The Effect of Using Games on Receptive and Productive Use of Vocabulary among Kids at Elementary Level
The Effect of Using Games on Receptive and Productive Use of Vocabulary among Kids at Elementary Level
The Effect of Using Games on Receptive and Productive Use of Vocabulary among Kids at Elementary Level
The Effect of Using Games on Receptive and Productive Use of Vocabulary among Kids at Elementary Level
The Effect of Using L1 and L2 Subtitles on Iranian Intermediate EFL Learners' Listening Comprehension and Vocabulary Learning
The Effect of Using L1 and L2 Subtitles on Iranian Intermediate EFL Learners' Listening Comprehension and Vocabulary Learning
The Effect of Using Mind Mapping Technique to Improve Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Students
The Effect of Using Mind Mapping Technique to Improve Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Students
The Effect of Using Short Stories and Songs on the Second Language Achievement of Iranian Young Learners
The Effect of Using Short Stories and Songs on the Second Language Achievement of Iranian Young Learners
The Effect of Using Short Stories and Songs on the Second Language Achievement of Iranian Young Learners
The Effect of Using Short Stories and Songs on the Second Language Achievement of Iranian Young Learners
The Effect of Using Vocabulary Related Techniques on the Receptive Ability of Iranian EFL Students
The Effect of Using Vocabulary Related Techniques on the Receptive Ability of Iranian EFL Students
The Effect of Vocabulary - Enhancing Exercise on Retention and Recall of L2 Vocabulary among Iranian EFL Leaners
The Effect of Vocabulary - Enhancing Exercise on Retention and Recall of L2 Vocabulary among Iranian EFL Leaners
The Effect of Vocabulary Enhancement Activities on Iranian EFL Vocabulary Knowledge Among Secondary School students
The Effect of Vocabulary Enhancement Activities on Iranian EFL Vocabulary Knowledge Among Secondary School students
The Effect of Vocabulary Instruction through Extended Context on Iranian EFL High-Intermediate Learners’ Vocabulary Achievement
The Effect of Vocabulary Instruction through Extended Context on Iranian EFL High-Intermediate Learners’ Vocabulary Achievement
The Effect of Vocabulary Size on Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Learners
The Effect of consciousness-raising and Communicative Activities on the Irranian EFL Learners

صفحه‌ها