طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Effect of Textual Input Enhancement and Metalinguistic Explanations on Learning Simple Past and Past Progressive Tenses by
The Effect of Textual Input Enhancement and Metalinguistic Explanations on Learning Simple Past and Past Progressive Tenses by
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 270 2013
The Effect of Using Vocabulary Related Techniques on the Receptive Ability of Iranian EFL Students
The Effect of Using Vocabulary Related Techniques on the Receptive Ability of Iranian EFL Students
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 201 2011, Include CD
The Effect of Vocabulary - Enhancing Exercise on Retention and Recall of L2 Vocabulary among Iranian EFL Leaners
The Effect of Vocabulary - Enhancing Exercise on Retention and Recall of L2 Vocabulary among Iranian EFL Leaners
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 154 2010, Included CD
The Effect of Vocabulary Enhancement Activities on Iranian EFL Vocabulary Knowledge Among Secondary School students
The Effect of Vocabulary Enhancement Activities on Iranian EFL Vocabulary Knowledge Among Secondary School students
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 195 2012
The Effect of Vocabulary Size on Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Learners
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 135 2009, Includ CD
The Effect of consciousness-raising and Communicative Activities on the Irranian EFL Learners
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 11 2007, Include CD
The Effectiveness of international investment instruments on the amount of foreign investment(a case study of Iran)
The Effectiveness of international investment instruments on the amount of foreign investment(a case study of Iran)
Master of Law, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 226 2011
The Impact of Creativity Enhancement on The Writing Abillity of Young EFL Learners
The Impact of Creativity Enhancement on The Writing Abillity of Young EFL Learners
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 224 2011
The Impact of Cultural Background and Linguistic Simplification on the Reading Cimprehension of Iranian Law Proficient Learners
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 130 2009, Includ CD
The Impact of Dynamic Assessment on Reading Comprahension Achievement of Iranian Adult Learners
The Impact of Dynamic Assessment on Reading Comprahension Achievement of Iranian Adult Learners
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 160 2010, Includ CD

صفحه‌ها