طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Effect of Cooperative Learning Techniques of Reading comprehension and Level of Engagement among Upper-intermediate Studen
The Effect of Cooperative Learning Techniques of Reading comprehension and Level of Engagement among Upper-intermediate Studen
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 179 2011
The Effect of Corpus-Based Teaching of Phrasal Vervbs on The Knowledge of Iranian EFL Students
The Effect of Corpus-Based Teaching of Phrasal Vervbs on The Knowledge of Iranian EFL Students
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 193 2012
The Effect of Explicit Teaching of Word Attack Strategies on Reading Comprehension of Iranian Pre- University Students
The Effect of Explicit Teaching of Word Attack Strategies on Reading Comprehension of Iranian Pre- University Students
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 99 2006
The Effect of Films With and Without Closed Captions on Listening Comprehension Learning of Intermediate EFL Students in Iran
The Effect of Films With and Without Closed Captions on Listening Comprehension Learning of Intermediate EFL Students in Iran
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 216 2012
The Effect of Focused  Instruction of  Formulaic Sequences on Iranian EFL learners'Fluency in Presenting Narratives
The Effect of Focused Instruction of Formulaic Sequences on Iranian EFL learners'Fluency in Presenting Narratives
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 239 2011
The Effect of Instruction on Developing Iranian EFL Learners' Production And Recogition of Apologies and Requeste:Vygotsk
The Effect of Instruction on Developing Iranian EFL Learners' Production And Recogition of Apologies and Requeste:Vygotsk
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 194 2012
The Effect of Metacognitive and Cognitive Learning Strategies on vocabulary Retention of Iranian EFL Learners
Masters of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 15 2008, Include CD
The Effect of Metacognitive and Cognitive Learning Strategies on vocabulary Retention of Iranian EFL Learners
Masters of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 15 2008, Include CD
The Effect of Persian Rhetoric on The Distribution of T-Unit, Discourse Bloc and Coordinate Clauses in English Essays Written
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 1 2008, Include CD
The Effect of Pre-editing on Output Quality of Machine Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 136 2009, Includ CD

صفحه‌ها