طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Effect of Cooperative Learning Techniques of Reading comprehension and Level of Engagement among Upper-intermediate Studen
The Effect of Cooperative Learning Techniques of Reading comprehension and Level of Engagement among Upper-intermediate Studen
The Effect of Corpus-Based Teaching of Phrasal Vervbs on The Knowledge of Iranian EFL Students
The Effect of Corpus-Based Teaching of Phrasal Vervbs on The Knowledge of Iranian EFL Students
The Effect of Direct Vocabulary Instruction through Graphic Organizers on Non-English Major Students’ Vocabulary Achievement and Reading Comprehension
The Effect of Direct Vocabulary Instruction through Graphic Organizers on Non-English Major Students’ Vocabulary Achievement and Reading Comprehension
The Effect of Direct Vocabulary Instruction through Graphic Organizers on Non-English Major Students’ Vocabulary Achievement and Reading Comprehension
The Effect of Direct Vocabulary Instruction through Graphic Organizers on Non-English Major Students’ Vocabulary Achievement and Reading Comprehension
The Effect of Dynamic Assessment on Iranian Advanced Female EFL Learners' Autonomy and Writing Performance
The Effect of Dynamic Assessment on Iranian Advanced Female EFL Learners' Autonomy and Writing Performance
The Effect of Dynamic Assessment on Iranian Advanced Female EFL ‎Learners' Autonomy and Writing Performance
The Effect of Dynamic Assessment on Iranian Advanced Female EFL ‎Learners' Autonomy and Writing Performance
The Effect of Explicit Teaching of Word Attack Strategies on Reading Comprehension of Iranian Pre- University Students
The Effect of Explicit Teaching of Word Attack Strategies on Reading Comprehension of Iranian Pre- University Students
The Effect of Extensive Reading on Iranian EFL Students' Vocabulary Learning
The Effect of Extensive Reading on Iranian EFL Students' Vocabulary Learning
The Effect of Extensive Reading on Iranian EFL Students' Vocabulary Learning
The Effect of Extensive Reading on Iranian EFL Students' Vocabulary Learning
The Effect of Films With and Without Closed Captions on Listening Comprehension Learning of Intermediate EFL Students in Iran
The Effect of Films With and Without Closed Captions on Listening Comprehension Learning of Intermediate EFL Students in Iran
The Effect of Focused  Instruction of  Formulaic Sequences on Iranian EFL learners'Fluency in Presenting Narratives
The Effect of Focused Instruction of Formulaic Sequences on Iranian EFL learners'Fluency in Presenting Narratives
The Effect of Gestures on Learning Vocabulary among EFL Learners
The Effect of Gestures on Learning Vocabulary among EFL Learners
The Effect of Gestures on Learning Vocabulary among EFL Learners
The Effect of Gestures on Learning Vocabulary among EFL Learners
The Effect of Input Enhancement on Academic Vocabulary Learning and Reading Comprehension among Intermediate EFL Learners in Iran
The Effect of Input Enhancement on Academic Vocabulary Learning and Reading Comprehension among Intermediate EFL Learners in Iran
The Effect of Input Enhancement on Academic Vocabulary Learning and Reading Comprehension among Intermediate EFL Learners in Iran
The Effect of Input Enhancement on Academic Vocabulary Learning and Reading Comprehension among Intermediate EFL Learners in Iran
The Effect of Instruction on Developing Iranian EFL Learners' Production And Recogition of Apologies and Requeste:Vygotsk
The Effect of Instruction on Developing Iranian EFL Learners' Production And Recogition of Apologies and Requeste:Vygotsk
The Effect of Metacognitive and Cognitive Learning Strategies on vocabulary Retention of Iranian EFL Learners
The Effect of Metacognitive and Cognitive Learning Strategies on vocabulary Retention of Iranian EFL Learners
The Effect of Pair Work on Vocabulary Learning
The Effect of Pair Work on Vocabulary Learning
The Effect of Pair Work on Vocabulary Learning
The Effect of Pair Work on Vocabulary Learning
The Effect of Persian Rhetoric on The Distribution of T-Unit, Discourse Bloc and Coordinate Clauses in English Essays Written
The Effect of Pre-editing on Output Quality of Machine Translation
The Effect of Project-based Learning on Reading Comprehension of Iranian EFL Upper Secondary High School Students
The Effect of Project-based Learning on Reading Comprehension of Iranian EFL Upper Secondary High School Students
The Effect of Project-based Learning on Reading Comprehension of Iranian EFL Upper Secondary High School Students
The Effect of Project-based Learning on Reading Comprehension of Iranian EFL Upper Secondary High School Students

صفحه‌ها