طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Tangram- ein Kommunikatives Lehrwerk?
Tangram- ein Kommunikatives Lehrwerk?
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 37 2006
Tangram- ein Kommunikatives Lehrwerk?
Tangram- ein Kommunikatives Lehrwerk?
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 37 2006
Textbook Evaluation and Needs Analysis:The Case of English Textbook for the Iranian Students of Medicine
Textbook Evaluation and Needs Analysis:The Case of English Textbook for the Iranian Students of Medicine
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 220 2012
The  Question of Identity in A Scanner Darkly
The Question of Identity in A Scanner Darkly
matries, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 242 2013
The Act of Reading the Waste Land an Iserian Study of T. S. Eliot's poem
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 87 2006
The Disappointments of Love in Chaucer's The Legend of Good Women and The Canterbury Tales
The Disappointments of Love in Chaucer's The Legend of Good Women and The Canterbury Tales
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 271 2013
The Effect of CALL on Grammar Accuracy in the Writing of Iranian EFL Learners
The Effect of CALL on Grammar Accuracy in the Writing of Iranian EFL Learners
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 261 2012
The Effect of Context, Keyword and Keyword-Context Methods on Immediate and Long-term Vocabulary Retention of Iranian EFL Lear
The Effect of Context, Keyword and Keyword-Context Methods on Immediate and Long-term Vocabulary Retention of Iranian EFL Lear
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 178 2011
The Effect of Context, Keyword and keyword-ontext Methods on Immediate and Lobng-term Vocabulary Retention of Iranian EFL Lear
The Effect of Context, Keyword and keyword-ontext Methods on Immediate and Lobng-term Vocabulary Retention of Iranian EFL Lear
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 202 2011, Include CD

صفحه‌ها