طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Representation of Male Identity in Sam Shepare's Selected Dramas
The Representation of Male Identity in Sam Shepare's Selected Dramas
Master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 157 2010, Includ CD
The Role of Bilingualism in Iranian EFL Students' Reading Comprehension Proficiency
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 182 2010
The Role of Collaborative Strategic Reading in the Improvement of Reading Comprehension Ability of Iranian Pre-University Stud
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 7 2008, Include CD
The Role of Context of Learning in Language Learning Strategy Use Among Iranian EFL Learner
Master of Art in TEFL, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 153 2010, Included CD
The Role of Gender in Reading Strategy Use Among Iranian English Major Univercity Students
The Role of Gender in Reading Strategy Use Among Iranian English Major Univercity Students
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 228 2010
The Role of Limited Interpratation on Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 198 2011, Include CD
The Role of Limited Interpratation on Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 168 2011, Include CD
The Role of Limited Interpratation on Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 198 2011, Include CD
The Role of Spontaneous Written Output in Promoting Noticing
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 145 2009, Includ CD
The Role of the Reader- response Criticism In Lord Jim
The Role of the Reader- response Criticism In Lord Jim
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 65 2005
The Study of Gender in Audio-Visual Translation
The Study of Gender in Audio-Visual Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 252 2013
The crisis of identity in John Webster's The duchess of Malfi
The crisis of identity in John Webster's The duchess of Malfi
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 58 2006
The effect of Immersion program on the language proficiency of iranian EFL learners
The effect of Immersion program on the language proficiency of iranian EFL learners
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 26 2006
The effect of Receptive and Productive vocabulary Learning Through Reading and Writing Sentences on Vocabulary Acquisition
The effect of Receptive and Productive vocabulary Learning Through Reading and Writing Sentences on Vocabulary Acquisition
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 162 2010, Include CD
The effect of Type of Feedback on Writing Achievement and Perception of Iranian EFL Learners
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 28 2008, Includes CD
The effect of brand personality and brand identity on brand loyalty: Applying the social identity approach
The effect of brand personality and brand identity on brand loyalty: Applying the social identity approach
Master, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 232
The effect of peer-tutoring on iranian elementary students's Achievement in listening, reading/writing and their overall
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 34 2008, Includes CD

صفحه‌ها