طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

The Relationship Between Listening Anxiety, Listening Comprehension Strategies, and Listening Performance among Iranian EFL Un
The Relationship Between Listening Anxiety, Listening Comprehension Strategies, and Listening Performance among Iranian EFL Un
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 225 2012
The Relationship between Anxiery, Proficiency, Strategies and Reading Comprehension of Iranian University Students
Mastr of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 158 2010, Includ CD
The Relationship between Group Dynamics and Autonomy in Iranian EFL Classroom
The Relationship between Group Dynamics and Autonomy in Iranian EFL Classroom
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 275 2013
The Relationship between Iranian EFL Learners' Perception of Power and their Selection of Refusal Strategies
The Relationship between Iranian EFL Learners' Perception of Power and their Selection of Refusal Strategies
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 285 2013
The Relationship between Iranian Language Learner's Critical Thinking Ability and Their Reading Comprehension  Achievement
The Relationship between Iranian Language Learner's Critical Thinking Ability and Their Reading Comprehension Achievement
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 231 2012
The Relationship between Language Proficiency Level and Interfernce in Translation
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 16 2008, Includes CD
The Relationship between Perceptual Learning Style Preferences and Multiple Intelligences among Iranian EFL
The Relationship between Perceptual Learning Style Preferences and Multiple Intelligences among Iranian EFL
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 180 2011
The Relationship between Perceptual Learning Style preferences and Skill- based Learning Strategies
master art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 131 2009, Includ CD
The Representation of Male Identity in Sam Shepare's Selected Dramas
The Representation of Male Identity in Sam Shepare's Selected Dramas
Master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 157 2010, Includ CD
The Role of Bilingualism in Iranian EFL Students' Reading Comprehension Proficiency
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 182 2010
The Role of Collaborative Strategic Reading in the Improvement of Reading Comprehension Ability of Iranian Pre-University Stud
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 7 2008, Include CD

صفحه‌ها