طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

A Postcolonial Reading of E.M.Forster,s A Room with a View and Where Angels Fear to Tread
A Postcolonial Reading of E.M.Forster,s A Room with a View and Where Angels Fear to Tread
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 141 2009, Includ CD
A Postcolonial Reading of Joseph Conrad's Heart of Darkness
A Postcolonial Reading of Joseph Conrad's Heart of Darkness
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 81 2006
A Semiotic Reading of Harold Pinter's the Birthday and Ashes to Ashes
A Semiotic Reading of Harold Pinter's the Birthday and Ashes to Ashes
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 115 2007, Include CD
A Semiotic Reading of Shakespeare s Macbeth Based on Jack Gold s Performance
A Semiotic Reading of Shakespeare s Macbeth Based on Jack Gold s Performance
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 8 2006, Include CD
A Semiotic Study of Urban Narrative Reproduction in Intersemiotic Translation from Page to Screen
A Semiotic Study of Urban Narrative Reproduction in Intersemiotic Translation from Page to Screen
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 263 2013
A Spivakean Reading of Khaled Hosseini's A Thousand Splendid Suns
A Spivakean Reading of Khaled Hosseini's A Thousand Splendid Suns
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 269 2013
A Spivakian Study of Joyce's Dubliners
A Spivakian Study of Joyce's Dubliners
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 75 2008, Includ CD
A Spivakian Study of Joyce's Dubliners
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE, 75 2008, Includ CD
A Srtuctural Observation of the Binary Oppositions in Marlowes Doctor Faustus
Mastr of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 123 2006, Includ CD
A Study of Dynamism in James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man through Julia Kristeva's Psycho-Linguis
A Study of Dynamism in James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man through Julia Kristeva's Psycho-Linguis
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 79 2006
A Study of Edgar Allen Poe's Gothic Fiction In the Light of the Narrative Theory
A Study of Edgar Allen Poe's Gothic Fiction In the Light of the Narrative Theory
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 112 2006
A Study of Emily Bronte's Wuthering Heights Based on Julia Kristeva's Psychoanalytic Ideas
A Study of Emily Bronte's Wuthering Heights Based on Julia Kristeva's Psychoanalytic Ideas
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 98 2009, Include CD
A Study of Stream of Consciousness in Beckett's Triology and Dali's Two Paintings
Matries, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 165 2010, Include CD
A Study of Toni Morrison's The Bluest Eye Based on Julia Kristeva's Psychoanalytic Feminism
A Study of Toni Morrison's The Bluest Eye Based on Julia Kristeva's Psychoanalytic Feminism
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 281 2013
A Study of the Concept of Self in selected works by Samuel Beekett
Matries, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 196 2011, Hnclude CD
A Survey into Iranian EFL Teachers' Computer Attitudes and Use : Investigating the Relationship between Computer Competen
A Survey into Iranian EFL Teachers' Computer Attitudes and Use : Investigating the Relationship between Computer Competen
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 246 2013
A Survey into Iranian EFL Teachers' Computer Attiudes and Use : Investigating the Relationship between Computer Competenc
A Survey into Iranian EFL Teachers' Computer Attiudes and Use : Investigating the Relationship between Computer Competenc
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 258 2013

صفحه‌ها