طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Yossarians Dilemma : The notion of Rebellion in Catch - 22
Yossarians Dilemma : The notion of Rebellion in Catch - 22
Master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 143 2009, Include CD
Zum Problem des Einzelunterrichts im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Eine Untersuchung konzeptueller Rahmenbedingungen, Lern
Zum Problem des Einzelunterrichts im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Eine Untersuchung konzeptueller Rahmenbedingungen, Lern
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 6 2010
Zum Problem des Einzelunterrichts im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Eine Untersuchung konzeptueller Rahmenbedingungen, Lern
Zum Problem des Einzelunterrichts im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Eine Untersuchung konzeptueller Rahmenbedingungen, Lern
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 6 2010
a narratological reading of joyce carol oates's little bird of heaven
a narratological reading of joyce carol oates's little bird of heaven
Matries, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 247 2013
croisement du motif de l`horizon et de l`exil chez Jean-Marie Gustave Le Clezio
croisement du motif de l`horizon et de l`exil chez Jean-Marie Gustave Le Clezio
Doctorat, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 253 2013
etudes generiques des recits de fliation; la quete de soi a travers les figures parentales chez Annie Ernaux
etudes generiques des recits de fliation; la quete de soi a travers les figures parentales chez Annie Ernaux
doctorat, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 254 2013
mother/ daughter relationships in major plays of caryl churchill based on the theories of luce irigaray
mother/ daughter relationships in major plays of caryl churchill based on the theories of luce irigaray
master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 267 2013
pand
pand
Note
reception de la litterature persane chez Salah Stetie
reception de la litterature persane chez Salah Stetie
شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 245 2013

صفحه‌ها