طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Evolution de l'oeuvre de Giono avant et apres la guerre
Evolution de l'oeuvre de Giono avant et apres la guerre
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 180 2009, CD
Evolution de la presentation du theatre dans les manuels scolaires francais
Evolution de la presentation du theatre dans les manuels scolaires francais
Doctorat, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 159 2007
Evolution de la presentation du theatre dans les manuels scolaires francais
Evolution de la presentation du theatre dans les manuels scolaires francais
Doctorat, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 159 2007, CD
Evolution of the Stabilization Clauses in the petroleum investment contracts
Evolution of the Stabilization Clauses in the petroleum investment contracts
Master of Laws 1n International Trade Law, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 260 2011
Examen critique de la traduction du roman de Sadegh Hedayat La Chouette Aveugle
Examen critique de la traduction du roman de Sadegh Hedayat La Chouette Aveugle
Maitrice, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 213 2011
Examining the relationship between academic vocabulary and reading comprehension among IELTS applicants
Examining the relationship between academic vocabulary and reading comprehension among IELTS applicants
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 282 2014
Expertise and Explisitation in the Translation Product:English to Persion
Matries, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 164 2010, Include CD
Explicitation and textuality in persian-english translation
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 44 2008, Includes CD
Exploring Teachers Beliefs about the Role of Grammer in Irans state schools and private institutes
Master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 127 2009, Includ CD
Ezra Pound, William Carlos Williams and Charles Olson's Poetry from Roger Fowler's Linguuistic Point of View
Ezra Pound, William Carlos Williams and Charles Olson's Poetry from Roger Fowler's Linguuistic Point of View
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 104 2005
Female Identity in Donne's Songs and Sonets and Elegies
Female Identity in Donne's Songs and Sonets and Elegies
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 265 2013

صفحه‌ها