طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها


L’identité au miroir de l’Occupation Mémoire de master en lettres françaises
L’identité au miroir de l’Occupation Mémoire de master en lettres françaises
maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 196 2009, CD
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 49 2012
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 49 2012
" La queue de la grace" chez deux personnages  mauriaciens: Therese Desqueyroux et Louis
" La queue de la grace" chez deux personnages mauriaciens: Therese Desqueyroux et Louis
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 28 2000
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 25 2007
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 25 2007

صفحه‌ها