بررسی اثر نانوذرات ¬نقره بر قارچ عامل بلاست برنج (Pyricularia grisea) و تجزیه بیان برخی ژن-ها

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده