بررسی و مقایسه پاسخ های ابن رشد و سید جلال الدین آشتیانی به ایرادهای غزالی در مسئله«علم خدا به جزئیات»

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده