طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طراحی وتبیین الگوی همسویی استراتژیک بین استراتژی های کسب وکار ومديريت پروژه ها وارتباط آن با موفقیت پروژه ها (بررسی در صنعت ساختمان ایران)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده