کمي سازي و کاهش آرتيفکتهاي ناشي از روش تصحيح تضعيف بر اساس تصاوير برداري پت سي تي قلبي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده