طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

القاي کايراليته در واکنش حلقه زائي آزومتين ايليدها به منظور تهيه ايندلوايندولوزيدين هاي کايرال جديد

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده