طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تأثير يک جلسه فعاليت هوازي با شدت هاي مختلف بر پراکسيداسيون، ليپيد، آسيب پذيري غشاء، ميزان گلوتاتيون احياء و فعاليت آنزيم گلوت

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده