طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي پتانسيل توليد گامت هاي پلي پلوئيد و تأثير کروموزوم هاي B در ارقام زراعي کلزا با تکيه بر مکانيسم هاي سيتوژنتيکي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده